Studia niestacjonarne I stopnia
0000-00-00 00:00:00

Od roku akademickiego 2004/2005 na Wydziale Fizyki, Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego prowadzone są trzyletnie studia licencjackie w trybie niestacjonarnym na kierunku Informatyka.

Co roku rekrutujemy ok. 65 studentów na I rok studiów niestacjonarnych.

Obecnie prowadzona jest specjalność: Technologie sieciowe i bazy danych.

Plan studiów obejmuje zawodowe przedmioty informatyczne oparte na solidnych podstawach teoretycznych, co powinno umożliwić zainteresowanym kontynuację nauki na studiach magisterskich. W programie studiów znajduje się teoria algorytmów i struktur danych, techniki programowania oraz nauka programowania w językach proceduralnych, obiektowych i skryptowych, bazy danych, systemy operacyjne.

Plany studiów (UWAGA: w roku akad. 2017/2018 pewne przedmioty będą realizowane w innej kolejności niż przewidzianej w planie studiów.  I tak przedmiot "systemy operacyjne" przewidziany planem studiów do realizacji w semestrze 1 będzie realizowany w semestrze 3.  Z kolei przemiot "analiza matematyczna" zamiast w semestrze 3 będzie realizowany w semestrze 1).

Rekrutacja
Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na świadectwie maturalnym z matematyki oraz języka obcego. Finaliści Olimpiady Matematycznej i Informatycznej są przyjmowani bez egzaminu.

Zaliczanie przedmiotów
Zaliczanie ćwiczeń, seminariów, pracowni i laboratoriów odbywa się na podstawie udziału w zajęciach, wyników kolokwiów, prac domowych, projektów programistycznych, referatów itp. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uprzednie zaliczenie ćwiczeń (pracowni), jeżeli plan studiów takie przewiduje. Student ma obowiązek przystąpić do egzaminów w terminach ustalonych w harmonogramie sesji. Student, który nie stawi się na egzamin w ustalonym terminie i nie usprawiedliwi nieobecności, traci prawo do jednego terminu egzaminacyjnego z danego przedmiotu. Student ma prawo do zdawania jednego egzaminu poprawkowego z każdego przedmiotu, z którego na egzaminie uzyskał ocenę niedostateczną. Egzaminy poprawkowe powinny się zakończyć do końca sesji poprawkowej. Studenci, którzy nie zdali egzaminów do końca sesji poprawkowej mogą się ubiegać o wpis warunkowy na następny semestr. Wpis warunkowy nie przysługuje tym studentom, którzy do końca sesji poprawkowej nie uzyskali kompletu zaliczeń wynikającego z planu studiów.
Studenci ostatniego semestru przygotowują pracę licencjacką, często w zespołach 2-4 osobowych. Po zaliczeniu wszystkich przedmiotów objętych planem studiów, student podchodzi do egzaminu licencjackiego organizowanego w pierwszych dniach lipca (zagadnienia na egzamin licencjacki). Egzamin licencjacki, podobnie jak wszystkie inne, przewiduje możliwość poprawki w przypadku niepowodzenia w pierwszym terminie.


Studenckie laboratoria komputerowe
Laboratoria komputerowe mieszczą sie w salach 25, 29, 39, 51, 109, 110 oraz 137. Są wykorzystywane do realizacji programów studiów prowadzonych w Instytucie Informatyki i Instytucie Matematyki. Dostępne są w ramach zajęć oraz w trybie indywidualnym w godzinach 8-18, od poniedziałku do piątku. W soboty i niedziele są wykorzystywane na zajęciach studiów podyplomowych oraz niestacjonarnych. Poszczególne laboratoria zawierają od 21 do 25 komputerów. Sprzęt ten pełni funkcje stacji roboczych z możliwością wyboru systemu operacyjnego Linux lub Windows. Na korytarzach dostępne są terminale do przygotowywania i wysyłania poczty elektronicznej. Wykorzystywane są aktualnie trzy serwery Linuxowe. Wszystkie pracownie są połączone w sieć lokalną z dostępem do serwerów Linux (liczba użytkowników około 900 kont studenckich i 60 kont pracowników).


18 marca 2004 Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich zatwierdziła decyzję Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej o udzieleniu akredytacji dla kierunku Informatyka prowadzonego przez Uniwersytet Gdański. Akredytację otrzymało 5 uniwersytetów: UAM, UJ, UG, UW, UWr. Kierunek Informatyka posiada również akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej (następna ocena w roku akademickim 2014/15) (akredytowane kierunki)
 

Dodatkowe informacje tel. 058 523-2158
 

A.Borzyszkowski