Zagadnienia na egzamin licencjacki, studia niestacjonarne
2024-05-16 20:43:00

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN LICENCJACKI Z INFORMATYKI (STUDIA NIESTACJONARNE)


Przedmioty informatyczne

 • Teoretyczne Podstawy Informatyki.
  • Wyrażenia regularne – definicja, przykłady wyrażeń oraz ich zastosowań.
  • Automaty skończone deterministyczne i niedeterministyczne.
  • Gramatyki bezkontekstowe i języki bezkontekstowe; zastosowania.
  • Maszyna Turinga i klasa języków akceptowanych przez maszyny Turinga.
  • Hierarchia Chomsky'ego.
 • Języki Programowania I.
  • Podstawowe typy danych w języku C.
  • Instrukcje sterujące języka C.
  • Struktura programu w języku C.
  • Funkcje rekurencyjne (z przykładami).
  • Zasięg zmiennych i funkcji w programach napisanych w języku C.
  • Etapy kompilacji programów w języku C.
  • Omów sposób reprezentacji napisów w języku C oraz podaj podstawowe funkcje standardowej biblioteki do przetwarzania napisów.
  • Obsługa plików w języku C.
  • Definiowanie złożonych typów danych w języku C (struktury, unie i pola bitowe).
  • Alokacja pamięci w języku C.
  • Omów wskaźniki w języku C. Związek między tablicami a wskaźnikami w języku C.
 • Języki Programowania II.
  • Typy proste i obiektowe w języku Java.
  • Wyjaśnij w kontekście programowania w języku Java użycie słów kluczowych: abstract, final i static.
  • Omów sposoby zabezpieczania dostępu do komponentów klas i obiektów w Java.
  • Omów na przykładach na czym polega polimorfizm w językach obiektowych.
  • Do czego w języku Java służą pakiety i interfejsy?
  • Omów sposoby tworzenia i synchronizacji wątków w języku Java.
  • Omów na podstawie kolekcji podstawy programowania generycznego w Javie.
 • Matematyka Dyskretna.
  • Metoda indukcji matematycznej.
  • Sposoby kodowania liczb w komputerze.
  • Zasada szufladkowa Dirchleta.
  • Liczba ciągow bez powtórzeń, z powtórzeniami, funkcji, podzbiorów, podzbiorów k-elementowych.
  • Relacja kongruencji modulo, pierścień Zm. Omów metody szukania elementów odwrotnych w Zm.
  • Podaj definicję oraz własności funkcji Eulera.
  • Szyfrowanie asymetryczne - algorytm RSA.
  • Sieci boolowskie – definicja oraz przykłady.
  • Podaj definicję oraz własności funkcji parzystości.
  • Drzewa i algorytmy przeszukiwania drzew, drzewa przeszukiwań binarnych.
  • Rekurencja - przykłady algorytmów rekurencyjnych; rekurencyjne definiowanie funkcji.
 • Algorytmy i Struktury Danych.
  • Złożoność czasowa algorytmów sortowania.
  • Drzewa poszukiwań binarnych (standardowe i czerwono-czarne): definicja i złożoność typowych operacji na nich wykonywanych.
  • B-drzewa: definicja i złożoność typowych operacji na nich wykonywanych.
  • Tablice z haszowaniem: idea haszowania i sposoby rozwiązywania konfliktów.
  • Kopce binarne i ich zastosowania.
  • Stosy i kolejki: definicja i typowe implementacje.
 • Systemy Operacyjne.
  • Omów znaczenie praw specjalnych o kodach "s" i "t" przyznawanych katalogom i plikom w systemach z rodziny Unix/Linux/BSD.
  • Omów budowę systemu plików w systemach Unixowych/Linuxowych.
  • Koncepcja procesu w systemie operacyjnym.
  • Bash jako język programowania.
  • Zasada działania wybranych typów nadmiarowych macierzy niezależnych dysków (RAID).
 • Architektura Komputerów.
  • Omów wykorzystanie rejestrów procesora na przykładzie programu przetwarzającego łańcuchy znaków.
  • Podaj kilka przykładów instrukcji arytmetycznych i logicznych asemblera. Przedstaw na przykładzie działanie jednej z nich.
  • Omów typy przerwań dostępnych w procesorach rodziny x86.
  • Omów w jaki sposób procesor z rodziny x86 wspiera zarządzanie pamięcią wirtualną.
 • Sieci Komputerowe.
  • Model ISO-OSI stosu protokołów komunikacyjnych.
  • Charakterystyka modelu klient-serwer.
  • Pojęcie topologii fizycznej sieci komputerowych, przykłady topologii.
  • Organizacja domen w sieci Internet.
  • Porównanie działania protokołów TCP i UDP.
  • Protokoły poczty elektronicznej.
 • Bazy Danych.
  • Jakie znasz pojęcia klucza w teorii relacyjnych baz danych? Jakie słowa w SQL służą do zaznaczenia klucza?
  • Jakie znasz warunki poprawności (więzy) dla tabel bazy danych?
  • Omów pojęcie transakcji, jakie są główne własności transakcji, podaj przykłady negatywnych zjawisk gdy nie zastosowano transakcji.
  • Jakie są negatywne strony istnienia redundancji w bazie danych. Podaj przykłady. Jakie są sposoby zwalczania redundancji?
  • W jaki sposób język SQL realizuje operację rzutu relacji a w jaki sposób realizuje operację wyboru (obcięcia) relacji? Jakie jeszcze znasz operacje i ich sposób realizacji w SQL?
  • Podaj trzy rodzaje związków rozpatrywane w teorii relacyjnych baz danych. W jaki sposób są one realizowane w języku SQL?
  • Jakie problemy stwarza usuwanie w obecności klucza obcego, jakie istnieją rozwiązania?
 • Podstawy Inżynierii Oprogramowania.
  • Przypadki użycia (use cases) w UML – notacja w diagramach, zastosowania. Zaproponuj diagram przypadków użycia dla programu symulującego bankomat.
  • Diagram klas w UML – składnia (notacja), zastosowania. Zaproponuj diagram klas dla prostego programu opisującego samochód.
  • Diagram sekwencji w UML – składnia (notacja), zastosowania. Zaproponuj diagram sekwencji dla typowego scenariusza pobierania pieniędzy z bankomatu.
  • Diagram stanu w UML – składnia (notacja), zastosowania. Zaproponuj diagram stanu dla maszyny pobierającej należność (monety) i zwracającej resztę w automatach z napojami.
  • Podstawowe fazy tworzenia oprogramowania. Podaj i krótko scharakteryzuj co najmniej trzy modele cyklu życia oprogramowania.

Przedmioty matematyczne

 • Analiza Matematyczna.
  • Podaj definicję granicy ciągu liczbowego. Sformułuj treść twierdzenia o trzech ciągach.
  • Podaj definicję pochodnej funkcji jednej zmiennej. Sformułuj twierdzenie o wartości średniej Lagrange’a.
  • Omów pojęcie ekstremum lokalnego funkcji jednej zmiennej. Podaj warunek konieczny i wystarczający jego istnienia.
  • Podaj warunek konieczny zbieżności szeregu liczbowego oraz dwa kryteria jego zbieżności.
  • Wyjaśnij pojęcia: funkcja pierwotna, całka nieoznaczona. Podaj wzór na całkowanie przez części.
  • Podaj interpretację geometryczną całki oznaczonej. Sformułuj podstawowy wzór rachunku różniczkowego i całkowego.
 • Algebra Liniowa.
  • Podaj definicję postaci algebraicznej oraz definicję postaci trygonometrycznej liczby zespolonej. Podaj też własności działań na liczbach zespolonych w postaci trygonometrycznej.
  • Podaj definicje i własności podstawowych działań na macierzach.
  • Podaj definicję i własności macierzy odwrotnej oraz omów metody wyznaczania macierzy odwrotnej.
  • Przedstaw podstawowe własności i metody obliczania wyznacznika macierzy kwadratowej.
  • Omów różne metody rozwiązywania układów równań liniowych.
  • Omów najważniejsze podprzestrzenie wektorowe związane z macierzą, sposoby wyznaczania tych podprzestrzeni, ich bazy i wymiary.
  • Przedstaw podstawowe własności i zastosowania iloczynu skalarnegowektorów.
 • Rachunek prawdopodobieństwa.
  • Podaj definicje miary probabilistycznej i omów jej własności.
  • Podaj wzór Bayesa.
  • Podaj definicję wartości oczekiwanej zmiennej losowej i wymień jej własności.
  • Podaj definicję dystrybuanty zmiennej losowej (dyskretnej, ciągłej) i omów jej własności.
  • Podaj definicję częstości dyskretnej (gęstości ciągłej) zmiennej losowej i omów jej własności.
  • Podaj przykłady rozkładów dyskretnych (ciągłych) zmiennych losowych.
  • Podaj definicję wartości oczekiwanej, wariancji i odchylenia standardowego zmiennej losowej (dyskretnej, ciągłej) i wymień jej własności.
 • Statystyka Matematyczna.
  • Omów miary położenia i zmienności danych.
  • Omów graficzną prezentację danych.
  • Omów weryfikację hipotez dotyczących frakcji.
  • Omów weryfikację hipotez dotyczących średniej.
  • Omów weryfikację hipotez dotyczących odchylenia standardowego.
  • Omów weryfikację hipotez dotyczących niezależności dwóch zmiennych.
 • Analiza Danych i Metody Numeryczne.
  • Omów zagadnienie interpolacji wielomianowej. Podaj algorytm Lagrange'a lub Newtona.
  • Omów numeryczne rozwiązywanie równań nieliniowych, w szczególności metodę iteracji prostych lub metodę Newtona.
  • Omów numeryczne rozwiązywanie układów równań liniowych, w szczególności metodę Jacobiego lub metodę Gaussa-Seidla.
  • Omów metodę najmniejszych kwadratów, w szczególności metodę regresji liniowej.
A.Borzyszkowski