Studia pierwszego stopnia (licencjat)
2010-05-24 00:00:00

Studia I stopnia (licencjackie) to trwające 3 lata wyższe studia zawodowe. Pod koniec 4. semestru student wybiera jedną z oferowanych specjalności:

  • Aplikacje internetowe i bazy danych
  • Tester programista
  • Informatyka ogólna

Co roku rekrutujemy ok. 140 studentów na I rok studiów stacjonarnych I stopnia.

Program studiów i treści programowe są podobne do programów studiów na kierunku Informatyka na innych uniwersytetach w Polsce. Jest to informatyka z solidnymi podstawami teoretycznymi i oparta na przedmiotach matematycznych. Główny nacisk położony jest na algorytmy, struktury danych (ich projektowanie, opis, analiza złożoności i mocy obliczeniowej, testowanie) oraz oprogramowanie. Program obejmuje także elementy metod numerycznych, równań różniczkowych, rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej. W programie pierwszych dwóch lat studiów znajdują się przedmioty matematyczne (np. analiza matematyczna, algebra liniowa) oraz informatyczne (podstawy informatyki, kurs języków programowania, oprogramowanie podstawowe, systemy operacyjne). Plan trzeciego roku oraz plan studiów drugiego stopnia przewiduje wykłady do wyboru, głównie z zaawansowanej informatyki, a także z matematyki finansowej i metod numerycznych. Tematy wykładów są dostosowywane do rozwoju informatyki.

Oprócz przedmiotów obowiązkowych, student na III roku sam wybiera interesujące go wykłady fakultatywne. Oferta przedmiotów do wyboru jest ciągle dostosowywana do aktualnych trendów w branży IT.

Profil absolwenta
Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka uzyskuje podstawy wiedzy informatycznej i umiejętności logicznego myślenia na tyle wszechstronne, aby mógł on kontynuować swoje kształcenie na studiach II stopnia. Absolwent kierunku Informatyka to specjalista przygotowany do sprostania wymaganiom stawianym przez dynamicznie rozwijający się rynek pracy, otwarty na zmieniające się realia dzisiejszego świata. Po drugim roku studiów stacjonarnych student wybiera jedną ze specjalności:

  1. Aplikacje internetowe i bazy danych - absolwenci tej specjalności będą dysponowali praktycznymi umiejętnościami w zakresie tworzenia aplikacji internetowych zarówno po stronie klienta jak i serwera. Będą znali podstawowe standardy związane z aplikacjami opartymi o protokół HTTP. Będą umieli wykorzystywać nowoczesne technologie i frameworki pochodzące ze środowiska .NET oraz języka Java.
  2. Tester programista - absolwent tej specjalności będzie przygotowany do pracy jako wykwalifikowany programista specjalizujący się w narzędziach automatycznego testowania. Uzyskuje też poszerzoną, teoretyczną wiedzę w zakresie terminologii, metodyk, analizy i projektowania związanego z inżynierią testów.
  3. Informatyka ogólna - oznacza wolny wybór dowolnych spośród przedmiotów specjalizacyjnych powyższych specjalności.

Plany studiów

 

Rekrutacja
Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na świadectwie maturalnym z matematyki oraz języka obcego. Finaliści Olimpiady Matematycznej i Informatycznej są przyjmowani bez egzaminu.

Zaliczanie przedmiotów
Zaliczanie ćwiczeń, seminariów, pracowni i laboratoriów odbywa się na podstawie udziału w zajęciach, wyników kolokwiów, prac domowych, projektów programistycznych, referatów itp. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uprzednie zaliczenie ćwiczeń (pracowni), jeżeli plan studiów takie przewiduje. Student ma obowiązek przystąpić do egzaminów w terminach ustalonych w harmonogramie sesji. Student, który nie stawi się na egzamin w ustalonym terminie i nie usprawiedliwi nieobecności, traci prawo do jednego terminu egzaminacyjnego z danego przedmiotu. Student ma prawo do zdawania jednego egzaminu poprawkowego z każdego przedmiotu, z którego na egzaminie uzyskał ocenę niedostateczną. Egzaminy poprawkowe powinny się zakończyć do końca sesji poprawkowej. Studenci, którzy nie zdali egzaminów do końca sesji poprawkowej mogą się ubiegać o wpis warunkowy na następny semestr. Wpis warunkowy nie przysługuje tym studentom, którzy do końca sesji poprawkowej nie uzyskali kompletu zaliczeń wynikającego z planu studiów.
Studenci ostatniego semestru przygotowują pracę licencjacką, często w zespołach 2-4 osobowych. Po zaliczeniu wszystkich przedmiotów objętych planem studiów, student podchodzi do egzaminu licencjackiego organizowanego w pierwszych dniach lipca (zagadnienia na egzamin licencjacki). Egzamin licencjacki, podobnie jak wszystkie inne, przewiduje możliwość poprawki w przypadku niepowodzenia w pierwszym terminie.

Indywidualny plan studiów
O indywidualny plan studiów może się ubiegać student począwszy od drugiego roku studiów, o ile średnia jego ocen z egzaminów w dotychczasowym okresie studiów wynosi co najmniej 4 lub z przedmiotów kierunkowych 4,5. Opiekunem naukowym może być samodzielny pracownik, który proponuje program studiów. Indywidualny program studiów zatwierdza Rada Instytutu Informatyki.

Biblioteka
Na terenie wydziału mieści się Czytelnia, która jest otwarta w godzinach 8-19 od poniedziałku do piątku oraz w soboty w godz. 8-15. Księgozbiór zawierający podstawowe podręczniki z matematyki, fizyki i informatyki, czasopisma naukowe z wymienionych dziedzin oraz zestaw słowników i encyklopedii mieści się w położonej w sąsiedztwie Bibliotece Głównej UG.
Biblioteka Wydziału mieści się w sali 20 - czytelnia.

Studenckie laboratoria komputerowe
Laboratoria komputerowe mieszczą sie w salach 29, 39, 51, 109, 110, 137. W przygotowaniu kolejne laboratorium na parterze w miejscu zajmowanym dotychczas przez Ośrodek Informatyczny UG. Laboratoria są wykorzystywane do realizacji programów studiów prowadzonych w Instytucie Informatyki i Instytucie Matematyki. Dostępne są w ramach zajęć oraz w trybie indywidualnym w godzinach 8-18, od poniedziałku do piątku. W soboty i niedziele są wykorzystywane na zajęciach studiów podyplomowych oraz niestacjonarnych. Poszczególne laboratoria zawierają od 21 do 28 komputerów. Sprzęt ten pełni funkcje stacji roboczych z możliwością wyboru systemu operacyjnego Linux lub Windows. Na korytarzach dostępne są terminale do przygotowywania i wysyłania poczty elektronicznej. Wykorzystywane są aktualnie trzy serwery Linuxowe. Wszystkie pracownie są połączone w sieć lokalną z dostępem do serwerów Linux (liczba użytkowników około 900 kont studenckich i 60 kont pracowników).