zagadnienia na egz. lic. studia stacjonarne
2019-06-04 21:10:00

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN LICENCJACKI Z INFORMATYKI (STUDIA STACJONARNE)


Przedmioty informatyczne

 • Matematyka Dyskretna.
  • Dwójkowy system zapisu liczb.
  • Zliczanie podstawowych obiektów kombinatorycznych (liczba ciągów bez powtórzeń, ciągów z powtórzeniami, funkcji, podzbiorów, podzbiorów k-elementowych, permutacji).
  • Zasada szufladkowa Dirchleta, zasada sumy.
  • Relacja kongruencji modulo, pierścień Zm, elementy odwracalne w pierścieniu Zm.
  • Algorytm szybkiego potęgowania, największy wspólny dzielnik, algorytm Euklidesa.
  • Metoda poszukiwań binarnych. Drzewa i algorytmy przeszukiwania drzew.
  • Funkcje, wyrażenia i sieci boolowskie.
 • Wstęp do Programowania.
  • Dowodzenie poprawności programu, niezmiennik pętli.
  • Deklaracje zmiennych i powody wprowadzania obowiązkowości deklarowania.
  • Iteracja for jako sposób działania na tablicach.
  • Procedury i funkcje. Sposoby wołania parametrów procedur. Zmienne lokalne dla ciała procedury (funkcji) i zmienne globalne.
  • Program rekurencyjny i iteracyjny.
  • Reprezentacja liczb rzeczywistych w komputerze; przekroczenie zakresu i błędy zaokrągleń.
 • Język Programowania C.
  • Struktura programów; podstawowe typy danych.
  • Instrukcje sterujące.
  • Funkcje, rekurencyjne wywołania funkcji; zasięg zmiennych zewnętrznych i funkcji; sposób przekazywania zmiennych do funkcji; przykłady.
  • Definiowanie rekurencyjnych typów danych.
  • Wskaźniki; związek między tablicami a wskaźnikami; operacje na wskaźnikach; wskaźniki typu void.
  • Standardowe biblioteki (wejścia i wyjścia, obsługi tekstów, zarządzania pamięcią).
  • Nieprzezroczyste typy danych; interfejs programowania aplikacji (ang. API - Application Programming Interface).
 • Programowanie Obiektowe, Język Java.
  • Typy proste i obiektowe w języku Java.
  • Sposoby zabezpieczania dostępu do komponentów klas i obiektów.
  • Polimorfizm w językach obiektowych.
  • Pakiety i interfejsy w języku Java.
  • Tworzenie i synchronizacja wątków.
  • Możliwości ograniczania dostępu do składowych klas (czyli pól i metod) w języku Java.
  • Mechanizm przesłaniania (nadpisywania), mechanizm przeciążania (przeładowania).
  • Modyfikator static w definicji metod i pól w języku Java.
  • Dynamiczne wiązanie (metody wirtualne) ilustrując przykładem w języku Java.
 • Automaty i Języki.
  • Wyrażenia regularne, języki regularne automaty skończone deterministyczne i niedeterministyczne.
  • Gramatyki i języki bezkontekstowe.
  • Maszyna Turinga i klasa języków akceptowanych przez maszyny Turinga.
  • Podaj przykłady zastosowania wyrażen regularnych.
 • Algorytmy i Struktury Danych.
  • Stosy i kolejki: definicja i typowe implementacje.
  • Złożoność czasowa algorytmów sortujących przez porównania.
  • Drzewa poszukiwań binarnych i drzewa czerwono-czarne: definicje i złożoność czasowa operacji na tych drzewach.
  • Sposoby rozwiązywania kolizji w tablicach z haszowaniem.
  • Kopce binarne i ich zastosowania.
  • B-drzewa: definicja, zastosowanie i złożoność czasowa operacji na tych drzewach.
  • Programowanie dynamiczne: idea, przykłady.
 • Systemy Operacyjne.
  • Budowa systemu plików w systemach Unixowych/Linuxowych.
  • Koncepcja procesu w systemie operacyjnym.
  • Bash jako język programowania.
  • Zasada działania wybranych typów nadmiarowych macierzy niezależnych dysków (RAID).
 • Architektura Komputerów.
  • Alfabety komputerowe; rejestry.
  • Asemblery (podstawowe instrukcje, sposoby organizowania pętli); typy przerwań.
  • Działanie procesora w trybie rzeczywistym i chronionym.
 • Sieci Komputerowe.
  • Model ISO-OSI stosu protokołów komunikacyjnych.
  • Charakterystyka modelu klient-serwer.
  • Pojęcie topologii fizycznej sieci komputerowych, przykłady topologii.
  • Organizacja domen w sieci Internet.
  • Porównanie działania protokołów TCP i UDP.
  • Protokoły poczty elektronicznej.
 • Bazy Danych.
  • Model relacyjnych baz danych. Własności relacji.
  • Aspekt bezpieczeństwa bazy danych.
  • Składnia instrukcji SELECT, typy złączeń, rodzaje podzapytań i dostępne funkcje agregujące, przykłady.
  • Rodzaje związków w teorii relacyjnych baz danych. w jaki sposób są one realizowane w języku SQL/T-SQL?
  • Pojęcie widoku (perspektywa, ang. view); zastosowania widoków.
  • Pojęcie transakcji i jej główne własności. Przykłady negatywnych zjawisk, gdy nie zastosowano transakcji. w jaki sposób transakcje są realizowane w języku SQL/T-SQL?
  • Reguły integralności relacyjnej bazy danych. w jaki sposób są one realizowane w języku SQL/T-SQL?
  • Negatywne strony istnienia redundancji w bazie danych. Jakie są sposoby jej zwalczania? Przykłady.
  • Pojęcie wyzwalacza, sposób jego działania oraz typy wyzwalaczy w MSSQL. w jaki sposób są one implementowane w SQL/T-SQL?
 • Inżynieria Oprogramowania.
  • Fazy produkcji oprogramowania (strategiczna, analizy, produkcji, implementacji, konserwacji).
  • Wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne.
  • Wytwarzanie oprogramowania w zintegrowanym środowisku programistycznym (IDE); podstawowe funkcjonalności na przykładzie środowiska Eclipse (lub innego, którego używasz).
  • UML (przypadki użycia (use cases); diagramy klas, sekwencji, stanu).
 • Aplikacje bazodanowe.
  • Opisz wybrany interfejs języka PHP przeznaczony do komunikacji z różnymi systemami zarządzania bazami danych. W szczególności opisz sposób nawiązania połączenia i pobierania/modyfikowania danych. Podaj przykład.
  • Wymień i opisz podstawowe funkcje pakietu java.sql umożliwiające obsługę wybranej bazy danych. Podaj przykład.
  • Jak pisać programy pracujące w trybie połączeniowym w ADO.NET. Podaj przykład.
  • Jak pisać programy pracujące w trybie bezpołączeniowym w ADO.NET. Podaj przykład.


Przedmioty matematyczne

 • Wstęp do Matematyki.
  • Rachunek zdań; rachunek zbiorów.
  • Relacja, funkcja, relacja równoważności; klasy abstrakcji; relacja częściowego porządku.
  • Równoliczność zbiorów; zbiory przeliczalne i nieprzeliczalne.
 • Analiza Matematyczna.
  • Granica ciągu liczbowego; granica funkcji; pochodna funkcji jednej zmiennej (interpretacja geometryczna); ekstremum lokalne funkcji jednej zmiennej; szeregi liczbowe, kryteria zbieżności.
  • Funkcja pierwotna; całka nieoznaczona; całka oznaczona (interpretacja geometryczna).
  • Pochodna cząstkowa funkcji wielu zmiennych; warunek konieczny istnienia ekstremum lokalnego funkcji wielu zmiennych.
 • Algebra Liniowa.
  • Liczby zespolone, Macierze, macierz odwrotna (metody wyznaczania).
  • Wyznaczniki (metody obliczania).
  • Układy równań liniowych, metoda Cramera rozwiązywania układów równań liniowych.
 • Rachunek Prawdopodobieństwa.
  • Prawdopodobieństwo, prawdopodobieństwo warunkowe. Wzór Bayesa.
  • Zmienna losowa, wartość oczekiwana, wariancja.
  • Nierówność Markowa i Czebyszewa: rozkład dwumianowy (Bernouliego).
  • Definicja dystrybuanty zmiennej losowej (dyskretnej, ciągłej) i jej własności.
  • Częstość dyskretna (gęstość ciągła) zmiennej losowej i jej własności.
  • Przykłady rozkładów dyskretnych (ciągłych) zmiennych losowych.
  • Wartość oczekiwanej, wariancja i odchylenie standardowe zmiennej losowej (dyskretnej, ciągłej) i ich własności
 • Algorytmy Numeryczne.
  • Zagadnienie interpolacji.
  • Metody iteracyjne dla równań nieliniowych (w szczególności Newtona i siecznych).
  • Kwadratury interpolacyjne.
  • Ogólna metoda interpolacyjna.
  • Metody rozwiązywania układów równań liniowych.


Przedmioty specjalnościowe: Aplikacje internetowe i bazy danych

 • Technologie Java Enterprise.
  • Koncepcje Object-Relational Mapping. Odwzorowanie powiązań między encjami w Java Persistence API.
  • Do czego służą i jak się tworzy bezstanowe komponenty sesyjne (Stateless Session Beans) technologii EJB 3.0.
  • Technologie i frameworki warstwy webowej Java EE 5.
 • Serwery Baz Danych.
  • Do czego służy i co to jest information_schema? Podaj przykład zastosowania.
  • Jakie są korzyści ze stosowania schematów?
  • Na czym polegają zasadnicze podobieństwa i różnice w procesie konfiguracji serwera PostgreSQL i MS SQL Server?
  • Co to są poziomy izolacji?
  • Co to jest i do czego służy ODBC?
  • Co to jest monitorowanie bazy? Wymienić przykładowe narzędzia do monitorowania bazy MS SQL Server.
  • Do czego służą polecenia GRANT i REVOKE? Podać przykład zastosowania.
  • Przedstaw mechanizm dziedziczenia tabel w PostgreSQL.
 • Technologie Sieci Web.
  • Rola standardów w zastosowaniach internetowych. Języki znacznikowe i ich wykorzystanie do strukturalizacji dokumentów WWW. Kaskadowe arkusze stylów - selektory, reguły, kaskada, pozycjonowanie elementów, definiowanie układu strony.
  • Język JavaScript: obiektowość, dziedziczenie prototypowe, funkcje jako „obiekty pierwszego rzędu”, pojęcie „domknięcia” i jego zastosowania.
  • Obiektowy model dokumentu (DOM) - selekcja i modyfikowanie elementów za pomocą DOM API języka JavaScript.
  • Metodologia AJAX - zasada działania, programowanie po stronie klienta (JavaScript) oraz serwera, JSON.
  • Protokół HTTP - bezstanowość, metody, najważniejsze nagłówki, metody uwierzytelniania, HTTPS.

Przedmioty specjalnościowe: Tester programista

 • Zagadnienie: Podstawy.
  • Opisz zalety i wady testowania kodu.
  • Jakie są różnice między testami jednostkowymi a funkcjonalnymi/ integracyjnymi.
  • Dlaczego korzystamy z narzędzi do analizy kodu źródłowego (ang. linting tools)?
  • Opisz testowania metodą czarnej skrzynki: kiedy się stosuje, co ma być przygotowane dla takich testów itp. Omów techniki planowania i przeprowadzania testów czarnoskrzynkowych.
  • Opisz testowanie metodą "białej skrzynki": kiedy się stosuje, jak planowane są testy. Omów problem stopu procesu testowania.
  • Testowanie w cyklu życia oprogramowania -- omów poziomy testowania i określ cele i obiekty testowania na każdym poziomie.
 • Zagadnienie: Testowanie jednostkowe, zastosowanie, technologie.
  Pytanie: Na czym polega testowanie jednostkowe? Opisz przykładowy proces testowania jednostkowego na przykładzie wybranej technologii.
 • Zagadnienie: Test Driven Development.
  Pytanie: Opisz etapy wytwarzania oprogramowania w podejściu Test Driven Development?
 • Zagadnienie: Automatyczne testowanie GUI aplikacji webowych, technologie, problemy.
  Pytanie: Opisz wybraną technologię do automatycznego testowania Graficznego Interfejsu Użytkownika w aplikacjach webowych. Jakie problemy można napotkać przy automatycznym testowaniu tego typu aplikacji.
 • Zagadnienie: Testowanie HTTP i REST API.
  Pytanie: W jaki sposób można testować aplikację wykorzystującą protokół HTTP oraz wystawiającą swoje API w architekturze REST? Opisz wybrane narzędzia i technologie.
 • Zagadnienie: Testowanie wydajności aplikacji
  Pytanie: Przedstaw rodzaje testów wydajności oraz zaproponuj scenariusz testów każdego rodzaju dla aplikacji udostępniającej swoją funkcjonalność za pomocą REST API z wykorzystaniem protokołu HTTP.
 • Zagadnienie: Wzorce projektowe a testowanie aplikacji.
  Pytanie: Omów kompletny scenariusz testowania aplikacji opartej na wzorcu MVVM.


Przedmioty specjalnościowe: Informatyka ogólna

Studenci tej specjalności mogą spodziewać się dodatkowego pytania z przedmiotów matematycznych.

A.Borzyszkowski