Studia niestacjonarne II stopnia
0000-00-00 00:00:00

W roku akademickim 2015/16 rozpoczęliśmy prowadzenie dwuletnich studiów magisterskich uzupełniających na kierunku Informatyka w trybie niestacjonarnym. Studia trwają 4 semestry.

Planujemy przyjąć ok. 40 studentów na I rok studiów II stopnia w trybie niestacjonarnym.

Na studiach II stopnia nie przewidujemy specjalności.  Studenci, w ramach jednego planu studiów, mają szeroki wybór przedmiotów fakultatywnych.

Plany studiów

Rekrutacja
Odbywa się na podstawie oceny z dyplomu licencjackiego. Przyjmowany jest każdy kierunek studiów licencjackich. Należy jednak pamiętać, że od studentów II stopnia spodziewamy się umiejętności posiadanych przez absolwentów studiów informatycznych i umiejętności te będą wymagane bezwzględnie na zajęciach.

Zaliczanie przedmiotów
Zaliczanie ćwiczeń, seminariów, pracowni i laboratoriów odbywa się na podstawie udziału w zajęciach, wyników kolokwiów, prac domowych, projektów programistycznych, referatów itp. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uprzednie zaliczenie ćwiczeń (pracowni), jeżeli plan studiów takie przewiduje. Student ma obowiązek przystąpić do egzaminów w terminach ustalonych w harmonogramie sesji. Student, który nie stawi się na egzamin w ustalonym terminie i nie usprawiedliwi nieobecności, traci prawo do jednego terminu egzaminacyjnego z danego przedmiotu. Student ma prawo do zdawania jednego egzaminu poprawkowego z każdego przedmiotu, z którego na egzaminie uzyskał ocenę niedostateczną. Egzaminy poprawkowe powinny się zakończyć do końca sesji poprawkowej. Studenci, którzy nie zdali egzaminów do końca sesji poprawkowej mogą się ubiegać o wpis warunkowy na następny semestr.  Wpis warunkowy nie przysługuje tym studentom, którzy do końca sesji poprawkowej nie uzyskali kompletu zaliczeń wynikającego z planu studiów.
Po zaliczeniu wszystkich przedmiotów objętych siatką studiów, student podchodzi do egzaminu magisterskiego, tzw. "obrona" pracy magisterskiej.
 

Studenckie laboratoria komputerowe
Laboratoria komputerowe mieszczą sie w salach 25, 29, 39, 51, 109, 110 oraz 137. Są wykorzystywane do realizacji programów studiów prowadzonych w Instytucie Informatyki i Instytucie Matematyki. Dostępne są w ramach zajęć oraz w trybie indywidualnym w godzinach 8-18, od poniedziałku do piątku. W soboty i niedziele są wykorzystywane na zajęciach studiów podyplomowych oraz niestacjonarnych. Poszczególne laboratoria zawierają od 21 do 28 komputerów. Sprzęt ten pełni funkcje stacji roboczych z możliwością wyboru systemu operacyjnego Linux lub Windows. Na korytarzach dostępne są terminale do przygotowywania i wysyłania poczty elektronicznej. Wykorzystywane są aktualnie trzy serwery Linuxowe. Wszystkie pracownie są połączone w sieć lokalną z dostępem do serwerów Linux (liczba użytkowników około 900 kont studenckich i 60 kont pracowników).
Zajęcia dydaktyczne prowadzone są pod systemem Linux lub Windows 7 i 8 przy użyciu oprogramowania głównie na licencjach GNU.


18 marca 2004 Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich zatwierdziła decyzję Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej o udzieleniu akredytacji dla kierunku Informatyka prowadzonego przez Uniwersytet Gdański. Akredytację otrzymało 5 uniwersytetów: UAM, UJ, UG, UW, UWr. Kierunek Informatyka posiada również akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej (następna ocena w roku akademickim 2014/15) (akredytowane kierunki)
 

Dodatkowe informacje tel. 058 523-2158
 

A.Borzyszkowski