Studia drugiego stopnia (magisterskie)
2010-05-24 00:00:00

Studia drugiego stopnia (magisterskie) trwają 4 semestry. Od roku akademickiego 2012/13 studenci, w ramach jednego planu studiów, mają szeroki wybór przedmiotów fakultatywnych.

Sylwetka absolwenta studiów II stopnia kierunku informatyka:
Absolwent jest przygotowany do pracy jako informatyk w wielu gałęziach branży IT. Uzyskuje poszerzoną wiedzę w zakresie umożliwiającym: algorytmizację problemów informatycznych, projektowanie i implementację złożonych systemów informatycznych oraz biegłe posługiwanie się narzędziami informatycznymi. Dzięki blokom specjalistycznym uzyska wiedzę w zakresie konstrukcji systemów informatycznych za pomocą metod standardowych, a także systemów z wykorzystaniem zaawansowanych metod sztucznej inteligencji (inteligentne systemy informatyczne). Zawarte w planie studiów obu specjalności treści dające również obok wiedzy praktycznej, solidną wiedzę teoretyczną umożliwiają podjęcie przez absolwenta nauki na studiach stopnia III – studiach doktoranckich.

Oprócz przedmiotów obowiązkowych, student sam wybiera interesujące go wykłady fakultatywne. Oferta przedmiotów do wyboru jest ciągle dostosowywana do aktualnych trendów w branży IT.

Plany studiów

Rekrutacja
Odbywa się na podstawie oceny z dyplomu licencjackiego. Przyjmowany jest każdy kierunek studiów licencjackich. Należy jednak pamiętać, że od studentów II stopnia spodziewamy się umiejętności posiadanych przez absolwentów studiów informatycznych i umiejętności te będą wymagane bezwzględnie na zajęciach. Szczegóły.

Zaliczanie przedmiotów
Zaliczanie ćwiczeń, seminariów, pracowni i laboratoriów odbywa się na podstawie udziału w zajęciach, wyników kolokwiów, prac domowych, projektów programistycznych, referatów itp. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uprzednie zaliczenie ćwiczeń (pracowni), jeżeli plan studiów takie przewiduje. Student ma obowiązek przystąpić do egzaminów w terminach ustalonych w harmonogramie sesji. Student, który nie stawi się na egzamin w ustalonym terminie i nie usprawiedliwi nieobecności, traci prawo do jednego terminu egzaminacyjnego z danego przedmiotu. Student ma prawo do zdawania jednego egzaminu poprawkowego z każdego przedmiotu, z którego na egzaminie uzyskał ocenę niedostateczną. Egzaminy poprawkowe powinny się zakończyć do końca sesji poprawkowej. Studenci, którzy nie zdali egzaminów do końca sesji poprawkowej mogą się ubiegać o wpis warunkowy na następny semestr.  Wpis warunkowy nie przysługuje tym studentom, którzy do końca sesji poprawkowej nie uzyskali kompletu zaliczeń wynikającego z planu studiów.
Po zaliczeniu wszystkich przedmiotów objętych siatką studiów, student podchodzi do egzaminu magisterskiego, tzw. "obrona" pracy magisterskiej.


Indywidualny plan studiów
O indywidualny plan studiów może się ubiegać student począwszy od drugiego roku studiów, o ile średnia jego ocen z egzaminów w dotychczasowym okresie studiów wynosi co najmniej 4 lub z przedmiotów kierunkowych 4,5. Opiekunem naukowym może być samodzielny pracownik, który proponuje program studiów. Indywidualny program studiów zatwierdza Rada Instytutu Informatyki.

Biblioteka
Na terenie wydziału mieści się Czytelnia, która jest otwarta w godzinach 8-19 od poniedziałku do piątku oraz w soboty w godz. 8-15. Księgozbiór zawierający podstawowe podręczniki z matematyki, fizyki i informatyki, czasopisma naukowe z wymienionych dziedzin oraz zestaw słowników i encyklopedii mieści się w położonej w sąsiedztwie Bibliotece Głównej UG.
Biblioteka Wydziału mieści się w sali 20 - czytelnia.

Studenckie laboratoria komputerowe
Laboratoria komputerowe na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki mieszczą się w salach 29, 39, 51, 109, 110, 137, 210.
Są wykorzystywane głównie w nauczaniu na kierunkach informatyki, matematyki, fizyki oraz na innych kierunkach w ramach nauczania technologii informatycznych. Komputery dostępne są w ramach zajęć oraz w trybie indywidualnym w godzinach 8-18, od poniedziałku do piątku. W soboty i niedziele są wykorzystywane na zajęciach studiów niestacjonarnych.

Poszczególne laboratoria zawierają 25 (sala 109) lub 21 stanowisk komputerowych (sale 29, 39, 51,110,137,210). Wszystkie są wyposażone w rzutniki komputerowe do prezentacji oraz punkty dostępowe sieci bezprzewodowej WiFi. Pracownie 51, 137 posiadają dodatkowo tablice interakcyjne. Ogólna liczba komputerów w pracowniach wynosi 151 - wszystkie z dostępem do Internetu poprzez lokalną sieć 100/1000 Mb.
Sprzęt ten pełni funkcje stacji roboczych z możliwością wyboru systemu Linux lub Windows.
Na korytarzach jest dodatkowo 5 terminali graficznych Linux, stanowiska do pracy z laptopami i punkty dostępowe sieci bezprzewodowej WiFi [po autoryzacji].

Począwszy od pierwszego roku studiów każdy student Wydziału ma własne konto umożliwiające dostęp do Internetu i poczty elektronicznej na serwerach inf.ug.edu.pl (liczba użytkowników: około 1700 kont studenckich i 140 kont pracowników).
Zajęcia dydaktyczne prowadzone są pod systemem Linux lub Windows 7 i 8 przy użyciu oprogramowania głównie na licencjach GNU.