konkurs na stanowisko adiunkta
2017-04-06 14:04:00
D Z I E K A N
WYDZIAŁU MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI
UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
 

 
 
OGŁASZA KONKURS
na stanowisko adiunkta
w Instytucie Informatyki
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365), z późniejszymi zmianami.
 
Kandydaci winni:
- posiadać dorobek naukowy w zakresie informatyki,
- być przygotowanym do prowadzenia zajęć z przedmiotów  informatycznych w
   języku polskim i angielskim.
 
Kandydaci winni złożyć:
— podanie do Jego Magnificencji Rektora UG,
— życiorys naukowy, listę publikacji lub innych osiągnięć naukowych,
— kwestionariusz osobowy,
— odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora,
— opinię o pracy zawodowej (samodzielnego pracownika naukowego), 
— opis doświadczeń dydaktycznych,
— oświadczenie informujące, że w przypadku zatrudnienia Uniwersytet Gdański  
     będzie pierwszym miejscem pracy.
 
Zgłoszenia do konkursu należy składać w sekretariacie Instytutu Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 57, 80-308 Gdańsk-Oliwa, telefon (058) 523-21-58 e-mail:   sekretariat@inf.ug.edu.pl    w terminie do
8 maja  2017 r.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do  15 maja 2017 roku.
Objęcie stanowiska nastąpi  1 października  2017 r.
Uczelnia nie zapewnia mieszkania
 
 
Gdańsk, dnia   06.04.2017 r.
 
sekretariat Instytutu Informatyki