Laboratorium XML
wtorek 11.00—12.30
»Home
»Materiały
  »DTD & co.
  »SAX
  »DOM
  »Zadanie 2
  »XPath
  »XSLT
  »Simple
  »JDOM
  »JS
»Odnośniki
  »Xerces2
»Zadania

XPath

XPath będziemy używali w kontekście XSLT (XSL Transformations). Przykład moria1.xsl:

<xsl:stylesheet version="1.0"
        xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
        xmlns="http://www.w3.org/TR/xhtml1/strict">
 <xsl:output method="xml" indent="yes" encoding="utf-8"/>
 <xsl:template match="/">
  <html>
   <head>
    <title>Napewno strict wymaga</title>
   </head>
   <body>
    <p>
     Siła postaci
     <xsl:value-of select="descendant::before/attribute::character"/>:
     <xsl:value-of select="id('Gandalf')/child::strength/child::text()"/>
     <!-- converted as with string() -->
    </p>
    <p>
     Siła postaci
     <xsl:value-of select="//before/@character"/>:
     <xsl:value-of select="id('Gandalf')/strength"/>
     <!-- converted as with string() -->
    </p>
   </body>
  </html>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>

wykonujemy transformację na dokumencie moria-example.xml

$ xsltproc moria1.xsl moria-example.xml

i otrzymujemy

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<html xmlns="http://www.w3.org/TR/xhtml1/strict">
 <head>
  <title>Napewno strict wymaga</title>
 </head>
 <body>
  <p>
     Siła postaci
     Gandalf:
     40</p>
  <p>
     Siła postaci
     Gandalf:
     40</p>
 </body>
</html>

Axis (oś? wzdłuż której wybieramy atrybuty)

Pełne pokrycie dokumentu

   preciding
ancestor self descendant
   following

Domyślną osią jest child

  preciding
    preciding-sibling

ancestor-or-self  descedant-or-self
ancestor parent self child descendant
           attribute
           namespace

    following-sibling
  following