Laboratorium XML
wtorek 11.00—12.30
»Home
»Materiały
  »DTD & co.
  »SAX
  »DOM
  »Zadanie 2
  »XPath
  »XSLT
  »Simple
  »JDOM
  »JS
»Odnośniki
  »Xerces2
»Zadania

Xerces2 na mancie

W shellu lub w ~/.bash_profile

export CLASSPATH=/usr/share/java2/xercesImpl.jar:/usr/share/java2/xml-apis.jar:.

Rzeczywiście mam nowszą wersję biblioteki Xerces1 niż jest na mancie:

## @psi
$ java -classpath /usr/share/java/xerces.jar org.apache.xerces.framework.Version
Xerces 1.4.4
## @manta
$ java -classpath /usr/share/java/xerces.jar org.apache.xerces.framework.Version
Xerces 1.2.3

Ale te same wersje Xerces 2

## @psi
$ java -classpath /usr/share/java/xercesImpl.jar org.apache.xerces.impl.Version
Xerces-J 2.6.2
## @manta
$ java -classpath /usr/share/java2/xercesImpl.jar org.apache.xerces.impl.Version
Xerces-J 2.6.2

Przykład

Program dodający do drzewa czytanego ze standardowego wejścia liczby podane w argumentach przy zachowaniu sortowania i wypisujący rozszerzone drzewo na standardowe wyjście.

Dla przykładowego wywołania

$ echo '<!DOCTYPE root SYSTEM "sorted-tree.dtd">' \
    ' <root value="15" xmlns="http://example.com/sorted-tree"/>' \
   | java SortedTreeExpander 12 7 13 14 7 \
   | java SortedTreeExpander 19 7

uzyskujemy na standardowym wyjściu dokument

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE root SYSTEM "sorted-tree.dtd">
<root value="15" xmlns="http://example.com/sorted-tree">
  <left value="12">
    <left count="3" value="7"/>
    <right value="13">
      <right value="14"/>
    </right>
  </left>
  <right value="19"/>
</root>

opisany schematem sorted-tree.xsd:

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
      xmlns="http://example.com/sorted-tree"
      targetNamespace="http://example.com/sorted-tree">
 <!-- xmlns="" aby odwoływać się do nazw typów -->

<xsd:element name="root" type="Node"/>
<xsd:element name="left" type="Node"/>
<xsd:element name="right" type="Node"/>

<xsd:complexType name="Node">
 <xsd:sequence>
  <xsd:element ref="left" minOccurs="0"/>
  <xsd:element ref="right" minOccurs="0"/>
 </xsd:sequence>
 <xsd:attribute name="value" type="xsd:integer"/>
 <xsd:attribute name="count" type="xsd:integer" default="1"/>
</xsd:complexType>

</xsd:schema>

oraz sorted-tree.dtd:

<!ELEMENT root (left?,right?)>
<!ELEMENT left (left?,right?)>
<!ELEMENT right (left?,right?)>
<!ATTLIST root
     value NMTOKEN #REQUIRED
     count NMTOKEN #IMPLIED
     xmlns CDATA #IMPLIED>
<!ATTLIST left
     value NMTOKEN #REQUIRED
     count NMTOKEN #IMPLIED>
<!ATTLIST right value NMTOKEN #REQUIRED>
<!ATTLIST right
     value NMTOKEN #REQUIRED
     count NMTOKEN #IMPLIED>

Program ma postać pub/SortedTreeExpander.java:

import java.io.IOException;
import java.io.OutputStream;
import org.apache.xerces.parsers.DOMParser;
import org.apache.xml.serialize.OutputFormat;
import org.apache.xml.serialize.XMLSerializer;
import org.w3c.dom.*;
import org.xml.sax.InputSource;
import org.xml.sax.SAXParseException;
import org.xml.sax.helpers.DefaultHandler;


class SortedTreeExpander extends DefaultHandler
{
  public static void main(String args[]) throws Exception
  {
    SortedTreeExpander tree = null;

    try {
      tree = new SortedTreeExpander(new InputSource(System.in));
    } catch (SAXParseException e) {
      parse_error_message(e);
      System.exit(1);
    }
    for (int i = 0; i < args.length; i++) {
      tree.add(Integer.parseInt(args[i]));
    }
    tree.write(System.out);
  }

  Document document;

  public SortedTreeExpander(InputSource input) throws Exception
  {
    DOMParser parser = new DOMParser();
    parser.setFeature("http://xml.org/sax/features/validation", true);
    parser.setFeature("http://apache.org/xml/features/validation/schema", true);
    parser.setProperty(
      "http://apache.org/xml/properties/schema/external-schemaLocation",
      "http://example.com/sorted-tree " +
      (new java.io.File("sorted-tree.xsd")).getAbsolutePath());
    parser.setFeature(
      "http://apache.org/xml/features/dom/include-ignorable-whitespace", false);
    parser.setErrorHandler(this);
    parser.parse(input);
    document = parser.getDocument();
  }

  public void add(int value)
  {
    Element elem = document.getDocumentElement();
    while (true) {
      int v = Integer.parseInt(elem.getAttribute("value"));
      if (value < v) {
        Node child = elem.getFirstChild();
        if (child != null && child.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE &&
          "left".equals(((Element) child).getTagName())) {
          elem = (Element) child;
        } else {
          Element new_elem = document.createElement("left");
          new_elem.setAttribute("value", Integer.toString(value));
          elem.insertBefore(new_elem, child);
          return;
        }
      } else if (value > v) {
        Node child = elem.getLastChild();
        if (child != null && child.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE &&
          "right".equals(((Element) child).getTagName())) {
          elem = (Element) child;
        } else {
          Element new_elem = document.createElement("right");
          new_elem.setAttribute("value", Integer.toString(value));
          elem.appendChild(new_elem);
          return;
        }
      } else {
        String count = elem.getAttribute("count");
        if (count != "") {
          elem.setAttribute("count",
                   Integer.toString(Integer.parseInt(count) + 1));
        } else {
          elem.setAttribute("count", "2");
        }
        return;
      }
    }
  }

  public void write(OutputStream out) throws IOException
  {
    XMLSerializer serializer =
      new XMLSerializer(out, new OutputFormat(document, "utf-8", true));
    serializer.serialize(document);
  }

  public static void parse_error_message(SAXParseException e) {
    System.err.println(e.getSystemId() + ":" +
              e.getLineNumber() + ":" +
              e.getColumnNumber() + ": " +
              e.getMessage());
  }

  public void error(SAXParseException e)
  {
    parse_error_message(e);
    System.exit(1);
  }

  public void fatalError(SAXParseException e)
  {
    parse_error_message(e);
    System.exit(1);
  }
}

Zadanie 2