Zadania (Scheme)

 1. Jakie są wartości następujących wyrażeń?

  ==> 10 

  ==> (+ 5 3 4)

  ==> (- 9 1)

  ==> (/ 6 2)

  ==> (+ ( * 2 4) (- 4 6))

  ==> (let ((a 1) (b 2)) (+ a b (* a b)))

  ==> a

  ==> (define a 3)

  ==> (define b (+ a 1))

  ==> (+ a b (* a b))

  ==> (= a b)

  ==> (if (and (> b a) (< b (* a b))) b a)

  ==> (cond ((= a 4) 6) ((= b 4) (+ 6 7 a)) (else 25))
 2. Proszę napisać funkcje nwd a b oraz nww a b, których wartościami są największy wspólny dzielnik i najmniejsza wspólna wielokrotność.

 3. Proszę napisać funkcję (new.< x y), (new.> x y), (new.= x y), (new.<= x y), (new.>= x y) oraz (new.<> x y). Należy z wbudowanych funkcji używać wyłącznie funckcję < (oraz predykaty oczywiście).

 4. Proszę napisać funkcję (same-values? p1 p2 x y), której wartość jest #t, jeżeli (p1 x y) i (p2 x y) mają tą samą wartość i #f w przecziwnym przypadku.
  Przykłady: ==> (same-values? = new.= 3 1)
        #t
        ==> (same-values? < > 2 3)
        #f
  
 5. Proszę napisać funkcje (odd? n) oraz (even? n), które sprawdzają, czy liczba naturalna n jest nieparzysta względnie parzysta. Należy używać wyłącznie funkcje #t, #f, zero? oraz "-1".

 6. Proszę napisać rekurencyjną oraz iteracyną funkcję (fib n), która obliczy n-tą liczbę Fibonacci.

 7. Potęgowanie b^e można szybko wykonać używając b^e = (b^(e/2))^2. Proszę napisać rekurencyjną oraz iteracyjną funkcję (exp b e) na podstawie tej właściwości. Używając model środowiska, proszę pokazywać, jak wyrażenie (exp 2 6) zostaje ewaluowane.

 8. Niech będą dane następujące definicje funkcji.
  (define m 1)       (define n 1)
  (define (p m)      (define (q n)
    (pp 5))         (define (qq x)
  (define (pp x)         (+ x n))
    (+ x m))         (qq 5))
  
  Jakie są wartości wyrazień (p 11) i (q 11)? Proszę wytłumaczyć wyniki używając model środowiska.

 9. Proszę napisać funkcję (product term a next b) analogicznie do funkcji sum z wykładu. Proszę pokazywać, jak używając product można definiować funkcję silnia oraz przybliżać p na podstawie formuły   p/4 = 2 · 4 · 4 · 6 · 6 · 8 ··· / 3 · 3 · 5 · 5 · 7 · 7 ··· .

 10. Proszę napisać funkcję (accumulate combiner null-value term a next b), która jest uogólnieniem funkcji sum i prod. Argumenty term, next, a i b zachowują to same znaczenie niż w funkcjach sum i prod. combiner jest dwuargumentową funkcją, która opisuja, jak (term a) zostaje dodane do akkumulacji dalszych termów. null-value jest wartością inicjalną do używania w końcowym przypadku.
  Proszę pokazywać, jak można definiować funkcje sum i prod używając accumulate.

 11. Nawet funkcję accumulate można dalej uogólnić. Proszę napisać funkcję filter-accumulate, która ma dodatkowy argument pred. pred jest (jednoargumentowym) predykatem a filter-accumulate dodaje (term a) do wynika tylko, jeżeli a spełnie predykat pred.
  Używając filter-accumulate proszę obliczyć sumę kwadratów liczb pierwszych w interwale [a,b] oraz produkt wszystkich liczb naturalnych i mniejsze niż n, takie że nwd(i,n) = 1.

 12. Niech będzie dana następująca definicja funkcji (comb f g).
  (define (comb f g)
    (lambda (x) (f (g x))))
  
  Używając model śdowiska, proszę pokazywać jak wyrażenie ((comb square double) 5) zostajy ewaluowane.

 13. Proszę napisać funkcję (deriv f dx), którą wartość jest funkcją, która przybliża funkcję f' używając formułę
   Df(x) = (f(x+dx) - f(x)) / dx.
  
  Przykład: ==> ((derive cube .001) 5)
        75.015
  
 14. Proszę napisać następujące funkcje dla list:

  a) (append l m), która konkatenuje listy l i m.

  b) (reverse l), która obróci listę l.

  c) (last l), która znajduje ostatni element w liscie l.

  d) (delete x l), która skasuje element x z listy l.

 15. a) Proszę napisać funkcję (square-list l), której wartość jest listą kwadratów elementów listy l.

  b) Proszę napisać funkcję (mapf f l), której wartością jest lista wartości f(e) dla wszystkich elementów e w liscie l.

 16. Proszę zdefiniować funkcję (iter f n), której wartością jest funkcja fn.

 17. Używając funkcję fold proszę zdefiniować funkcje

  a) (prod l)

  b) (length l)

  c) (member x l)

  c) (delete l)

  d) (reverse l)

 18. Proszę zdefiniować arytmetykę liczb wymiernich na podstawie liczb całkowitych.

 19. Obiekty nie będące parami nazywają się atomy. Proszę napisać funkcję, która

  a) sprawdza, czy w liscie l znajdują się wyłącznie atomy.

  b) obliczy, ile jest atomów w liscie l.

 20. Proszę napisać funkcję (member2 x l), któ sprawdza, czy gdzieś w liscie l znajduje się x.
  Przykłady: ==> (member2 'a '(b (c a) b))
        #t
        ==> (member2 '(a) '(b (c (a) d) e))
        #t
        ==> (member2 '(a) '(b c a))
        #f
  
 21. Proszę powiększać funkcję deriv tak, żeby też mogła traktować termy typu u^n (na podstawie d(u^n) / dx = n * u^(n-1) * du / dx ).

 22. Proszę implementować arytmetykę liczb zespolonych

  a) używając metodę "manifest types".

  b) używając metodę "message passing".

 23. W Scheme też można pisać funkcje z dowolną ilością argumentów:
   (define (f x y z . l) (...))
  
  oznacza, że funkcja f ma conajmniej trzy argumenty (x,y i z). Jeżeli f dostaje więcej niż trzy argumenty, dodatkowe argumenty zostają zapisane do listy l .

  a) Proszę napisać funkcję plus, która podsumuje dowolną ilość liczb.

  b) Proszę napisać funkcję par dla dowolniej ilości (jednoargumentowych) funkcji fi. Wartość funkcji par jest (jednoargumentową) funkcją, która dla argumenta x obliczy listę wszystkich
      wartości fi(x).
    Przykłady: ==> ((par id square cube) 3)
         (3 9 27) 
         ==> ((par double double) 5)
         (10 10)
  
 24. Dlaczego wyrażenie if nie można sam definiować w następujący sposób?
  (define (new-if warunek alternatywa1 alternatywa2)
    (cond (warunek alternatywa1)
       (else  alternatywa2)))
  
 25. Proszę napisać funkcję (ewal wyrażenie wartości), która oblicy wynik dla wyrażeń boolowskich. wyrażenie jest listą, której pierwszym elementem jest "typ" wyrażenia, a następne
  elementy tej listy, to podwyrażenia; na przykład lista '(and x (not y)) reprezentuje wyrażenie x∧¬y. wartości jest listą, w której znadują się wartości zmiennych.
  Przykłady: ==> (define w '((x . #f) (y . #t) (z . #f)))
        w
        ==> (ewal '(and y (not x)) w)
        #t
        ==> (ewal '(and y (and (not x) z))) w)
        #f
        ==> (ewal '(and y 1) w)
        #t
  
 26. Niech a1, a2, ... będą wyrażenami. Reguła jest dana w formie {ai1,...ain} → ai. Reguła jest faktem, jeżeli n = 0.
  Niech R będzie zbiorem reguł. Wyrażenie a jest prawdziwe w R, jeżeli

  (i) a jest faktem lub

  (ii) istnieje reguła {ai1,...ain} → ai w R, taka że ai = a oraz ai1,... ain są prawdziwe w R.

  Proszę napisać funkcję (valid a R), która sprawdza, czy wyrażenie a jest prawdziwe w R. Proszę użyć przy tym reprezentacje (fact ai) dla faktu oraz (rule (ai1 ... ain) ai)
  dla reguły {ai1,...ain} → ai.
   Przykład:
   ==> (define R '((fact a1)
           (rule (a1) a2)
           (rule (a1 a5) a3)
           (rule (a2) a5)
           (rule (a2 a6) a4)))
   R
   ==> (valid 'a1 R)
   #t
   ==> (valid 'a3 R)
   #t
   ==> (valid 'a4 R)
   #f 
  
 27. a) Proszę napisać funkcję (make-konto balance), która generuje nowe konto z balance złotymi. Na koncie mają być możliwie następujące operacje: Podjęcie, wpłacenie oraz
      informacje, ile jest na koncie.

  b) Proszę modifykować funkcję make-konto z cięci a), taka że ona generuje konta z hasłami, tzn. operacje zostają wykonywane tylko, jeżeli użytkownik używa prawdziwe hasło.
   Przykład: ==> (define konto (make-konto 100 'hasło))
        konto
        ==> ((konto 'hasło 'withdraw) 40)
        60
        ==> ((konto 'inne-hasło 'withdraw) 20)
        złe hasło
  
 28. Proszę napisać funkcję (counting-version f), która ma jedonargumentową funkcję f jako argument. Wartość tej funkcji jest nową jednoargumentową funkcję, która liczy, ile razy
  funkcja f została używana.
   Przykład: ==> (define sq (counting-version square))
        sq
        ==> (sq 5)
        25
        ==> (sq 7)
        49
        ==> (sq 'ile)
        2
        ==> (sq 'reset)
        0
        ==> (sq 'ile)
        0
  
 29. Proszę napisać destruktywną wersję append! funkcji append. Jakie są wartości następujących wyrażeń?
  ==> (define x '(a b)) 
  ==> (define y '(c d))
  ==> (append x y)
  ==> (cdr x)
  ==> (append! x y)
  ==> (mcdr x)
 30. Co robi następująca funkcja?
   (define (coś x)
    (define (loop x y)
      (if (null? x)
        y
        (let ((temp (mcdr x)))
         (set-mcdr! x y)
         (loop temp x))))
    (loop x '()))
  
  Proszę narysować diagramy dla wyrażeń (define v '(a b c d)) i (define w (coś v))i po ich wykonywaniu.

 31. Proszę napisać funkcję (count-boxes l), która obliczy, ile jest par w liscie l.
   Przykład: ==> (define x '(a b c))
        x
        ==> (define z (cons x x))
        z
        ==> (count-boxes x)
        3
        ==> (count-boxes (append x x))
        6
        ==> (count-boxes z)
        4
  
 32. Na wykładzie został podyskutowany simulator układów logicznych.

  a) Proszę napisać funkcję (or-gate o1 o2 output), która generuje bramkę or.

  b) Proszę napisać funkcję (full-adder a b c-in sum c-out), która generuje (pełny) sumator.

  c) Ripple-carry-adder, to układ, który sumuje dwie liczbe binarne an ... a1 i bn ... b1. Wynik sumacji, to n bitów sn ... s1 oraz jeden bit c (carry).
      Proszę napisać funkcję (ripple-carry-adder A B S c), która generuje takiego sumatora. Argumenty A, B i S są listami kablów ai, bi i si, a c kablem carry.
      Proszę wygenerować ripple-carry-adder dla n = 4 bity i z nim obliczyć 1011 + 0011 oraz 1011 + 0110.