Zadania (MPI)

 1. Proszę wykonać algorytm z pierwszego przykładu, tzn. algorytm do obliczenia X(T) według
  xi(t+1) = ( xi-1(t) + 2*xi(t) + xi+1(t) ) / 4
  
  dla N = 4.

 2. Proszę zmodyfikować algorytm z zadania 1 tak, by pracował dla problemu dwuwymiarowego według
  xi,j(t+1) = 4xi,j(t) + xi-1,j(t) + xi,j-1(t) - xi+1,j(t) + 5xi,j+1(t).
  
 3. Niech będzie w drugim przykładzie z wykładu I(xi,xj) = I(xj,xi) dla wszystkich i i j. Proszę zmodyfikować algorytm tak, żeby konieczne były
  tylko N/2 iteracje do obliczenia wszystkich I(xi,xj).

 4. Proszę opisać równoległą wersję algorytmu quicksort.

 5. Proszę napisać MPI-program, w którym każdy task pisze swój numer (rank) oraz liczbę tasków w progamie.

 6. Proszę napisać MPI-program, który sumuje kwadraty liczb od 1 do N. Wartość N ma być podana przez ilość tasków.

 7. Proszę napisać MPI-program obliczający wektor XT przy użyciu

  a)    Xi(t+1) = ( Xi-1(t) + 2 * Xi(t) + Xi+1(t) ) / 4 .

  b)    równania z zadania 2.

 8. Component Labeling
  Niech będzie dana dwuwymiarowa tablica zawierająca elementy 0 i 1. Komponentą tabeli jest grupa 1, które są swoimi sąsiadami.
  Przykład: Następująca tablica ma dwie komponenty.
  0 0 1 0 0
  0 0 1 0 1
  0 0 1 0 1
  0 1 1 0 1
  
  Celem jest nadanie etykiety do 1 w tabeli tak, że dwie 1 mają tą samą etykietę wtw. leżą w tej samej komponencie.
  Metoda:
  Na początku każde 1 dostaje jednoznaczną etykietę (n.p. numer). Potem iterujemy następucący krok: Każde 1 dostaje minimum z etykiet swojego
  i jego sąsiadów.

  a)    Proszę opracować algorytm równoległyna podstawie tej metody.

  b)    Proszę wykonać implementację algorytmu z punktu a) w MPI.

 9. Odd-Even-Transposition-Sort
  Sortowanie listy {a1, ... an} metodą bubblesort można wykonywać równolegle w następujący sposób:
  Task i otzrymuje jako dane element ai i wykonujemy naprzemian

  1. odd/even-change
   każdy task i (dla nieparzystego i) porównuje swój element ai z elementem ai+1 swojego prawego sąsiada. Jeżeli ai > ai+1, elementy zostają zamienione.
  2. even/odd-change
   każdy task i (dla parzystego i) porównuje swój element ai z elementem ai+1 swojego prawego sąsiada. Jeżeli ai > ai+1, elementy zostają zamienione.

  a)   Ile iteracji potrzebuje ten algorytm?

  b)   Proszę wykonać implementację algorytmu.

 10. Proszę wykonać MPI-implementację broadcast'u w pierścieniu (startując taskiem 0).

 11. a) Proszę skontruować hypercube dla N = 16.

  b) Proszę wykonać MPI-implementację broadcast'u w hypercube.
      Wskazówka: Pomocna jest następująca metoda. Numery tasków zostają przedstawione jako liczby binarne. Ilość pierwszych 0 (od lewej) decyduje o tym,
      czy task jest aktywny w i-tym kroku. Jeżeli w i-tym kroku i+1 bit tasku jest 0, task wysyła, jeżeli jest 1, task otrzymuje wiadomość.
      Tzn. (dla N = 8) w pierwszym kroku task 000 wysyła do tasku 001. W drugim kroku task 000 wysyła do tasku 010, a task 001 do 011, i tak dalej.

 12. Proszę napisać MPI-program wykonujący natstepujące czynności:
  Task 0 wysyła wartość początkową k do wszystkich innych tasków. Każdy task i oblicza iloczyn k*i, który wysyła z powrotem do tasku 0. Task 0 sumuje
  wszystkie iloczyny.

 13. Proszę napisać MPI-program, który szacuje wartość π na podstawie równania π = 01 4/(1+x2)dx używając przybliżenia całki jako powierzchni n prostokątów:
  Task 0 czyta z klawiatury wartość n i wysyła n do wszystkich innycn tasków, które obliczają powierzchnię prostokątów. Nastęnie task 0 sumuje przesłane
  przez inne taski wartości.
  Uwaga: Liczba tasków moż być mniejsza niż liczba prostokątów n!

 14. Proszę zmodyfikować program sortujący z zadania 9 tak, by każdy task prowadził nie jeden element, lecz listę elementów. Task 0 otrzymuje przy tym na początku
  całą listę elementów do sortowania, rozdziela ją między innymi taskami i zbiera ich wyniki.

 15. Proszę napisać algorytmy obliczające iloczyny macierz-wektor i macierz-macierz. W jaki sposób można przy tym podzielić dane miedzy taskami?

 16. Proszę zmierzyć koszty obliczeniowe algorytmów równoległych z zadań 7, 9, 13, 14 i 15. (Można przy tym wykorzystać funkcję MPI_Wtime().) Jakie są koszty
  odpowiednich algorytmów sekwencyjnych?

 17. Proszę implementować w MPI relację producent-konsument.