Zadania (Haskell)


 1. Jakie są wartości następujących wyrażeń?

  > 10 

  > 5 + 3 + 4

  > 9 - 1

  > 6 / 2

  > 2 * 3 + 4 * 6

  > let a = 3 in a + 1

  > let a = 1 in let b = a + 1 in a + b + a * b

  > let square n = n * n in square 4

  > let fac n = if n == 0 then 1 else n * fac (n-1) in fac 5
 2. Proszę napisać funkcje boolowskie smaller x y, greater x y, equal x y, smaller_equal x y, greater_equal x y oraz not_equal x y.
  Należy z wbudowanych funkcji używać wyłącznie funckcję <.

 3. Proszę napisać funkcję same_values p1 p2 x y, której wartość jest True, jeżeli p1(x,y) i p2(x,y) mają tą samą wartość i False w przecziwnym przypadku.
  Przykłady: > same_values plus times 2 3
        False
        > same_values plus times 2 2
        True
        > same_values equal not_equal 2 4
        False
  jeżeli
   plus x y = x + y
   times x y = x * y 
 4. Proszę napisać funkcje odd n oraz even n, które sprawdzają, czy liczba naturalna n jest nieparzysta względnie parzysta.
  Należy używać wyłącznie funkcje True, False, 0, 1 oraz "-1".

 5. Proszę napisać funkcję gcd n m, której wartością jest największy spólny dzielnik dla (liczb naturalnych) n i m.

 6. Proszę napisać funkcję lcm n m, której wartością jest najmniejsza spólna wielokrotność dla n i m.

 7. Proszę napisać funkcję kwad a b c, która obliczy miejsca zerowe równania kwadratowego ax^2 + bx + c dla danych a, b i c.

 8. Proszę napisać funkcję silnia n, która obliczy n! oraz funkcję fib n, która obliczy n-tego elementu ciągu Fibonacci'ego.
  Proszę podać dwie wersje tych funkcji: jedną rekurencyjną a jedną używając akumulator.

 9. Proszę napisać następujące funkcje dla list:

  a) append l m, która konkatenuje listy l i m.

  b) member x , która sprawdza, czy x jest elementem listy l

  c) reverse l, która przewraca listę l.

  d) last l, która znajduje ostatni element w liscie l.

  e) delete x l, która skasuje element x z listy l.

  f) split x l, która podzieli listę l do dwóch list l1 i l2. l1 zawiera elementy mniejsze niż x a l2 elementy większe niż x.

  g) quadrat(L), którą wartocią zawiera quadraty elementów listy L1.

  h) combine(L1,L2), którą wartością zawiera pary elementów z list L1 i L2.
  Przykład:
   > combine([1,2,3,4],[a,b,c,d]).
   [[1,a],[2,b],[3,c],[4,d]] 
  Jakie są typy tych funkcji?

 10. Proszę zdefiniować funkcję insertionsort :: (a -> a -> Bool) -> [a] -> [a].