#!/usr/bin/perl

# [c] piotao, 20070112
# Program wykonujacy mnozenie macierzy
# Uruchomienie:
# pomnoz.pl plik-danych.txt
# - plik danych musi zawierac dwa bloki liczb, w N kolumnach i M wierszach
#  pomiedzy macierzami musi byc przynajmmiej jeden pusty wiersz

use strict;
use warnings;

# deklarujemy dane
my $N;  # wymiar poziomy macierzy
my $M;  # wymiar pionowy macierzy

# macierze:
my @A = my @B = my @C = ();  # wszystkie na razie sa pustymi tablicami

# okreslenie argumentow programu
# i zdecydowanie, czy dane beda podane z klawiatury interaktywnie, wczytane
# z pliku danych lub wczytane nieinteraktywnie ze standardowego wejscia

if( defined $ARGV[0] and -f $ARGV[0] ){ # mamy jeden argument i jest to plik
 #otwieramy i wczytujemy plik
 #zakladamy ze macierze sa wpisane w kolumnach i wierszach tak jak wyglada ich normalna
 #reprezentacja, a nastepna macierz jest oddzielona od poprzedniej jedna pusta linia, np:
 # 1 2 3 4 5
 # 2 3 4 5 6  <---n--->
 # 3 4 5 6 7
 #
 # 1 2 3 ^
 # 2 3 4 |
 # 4 3 4 n
 # 4 3 2 |
 # 2 3 4 v
 #
 my $macierz = 'a';        # pierwsza macierz, do ktorej czytamy, to A
 my $file;            # deklarujemy lokalna zmienna plikowa
 if( open $file,'<',$ARGV[0] ){  # jezeli udalo sie otworzyc plik, to mamy go w uchwycie $file

  while( <$file> ){       # wczytujemy w petli pojedyncze wiersze (do zmiennej $_)
   chomp;            # usuwamy z kazdego kolejnego wiersza znak nowej linii

   if($_ eq ''){        # jezeli wczytalismy pusta linie
    $macierz = 'b';      # zmieniamy macierz, do ktorej wczytujemy dane
    next;           # i od razu zaczynamy nastepna iteracje petli
   }

   my @wiersz = split;     # dzielimy wczytany wiersz na osobne liczby i wpisujemy je do tablicy

   if($macierz eq 'a'){     # jezeli wczytywanie odbywa sie do macierzy A, to
    push @A,[@wiersz];     # zapamietujemy wiersz w macierzy A
   }
   else{            # a w przeciwnym wypadku
    push @B,[@wiersz];     # zapamietujemy wczytany wiersz w macierzy B
   }
  }
 }
}
else{ # nie podano zadnego pliku lub plik nie istnieje.
 die "Nie podano pliku z danymi macierzy do przemnozenia. Uruchom program z nazwa pliku jako argumentem.\n";
}

# po wczytaniu macierzy, okreslamy ich rozmiar na podstawie macierzy A
$N = scalar @{$A[0]};  # dlugosc pierwszego wiersza macierzy to wymiar poziomy
$M = scalar @A;     # dlugosc tabeli @A to wymiar pionowy macierzy

# sprawdzamy rozmiary macierzy B
my $Mb = scalar @{$B[0]}; # wymiar poziomy macierzy B (musi byc rowny pionowemu A)
my $Nb = scalar @B;    # wymiar pionowy macierzy B (musi byc rowny poziomemu B)

unless($Mb == $M and $Nb == $N){
 # gdy rozmiary macierzy nie pasuja do siebie, napisz to i zdechnij
 die "Nie pasuja do siebie wymiary macierzy A i B! A=[$M,$N], B=[$Mb,$Nb]\n";
}

# teraz, gdy dane mamy wczytane, mozemy smialo mnozyc macierze!
for(my $n=0; $n<$N; $n++){          # po wierszach @A i kolumnach @B
 for(my $m=0; $m<$M; $m++){         # po kolumnach @A i wierszach @B
  for(my $k=0; $k<$N; $k++){        # petla sumujaca wyniki mnozen
   $C[$n][$m] += $A[$n][$k] * $B[$k][$m];
  }
 }
}

# piszemy teraz macierz A:
map{ map{ printf "%4i",$_ } @{$_};print "\n" } @A;
print "* \n";

#piszemy macierz B:
map{ map{ printf "%4i",$_ } @{$_};print "\n" } @B;
print "= \n";

# a teraz wypisywanie macierzy wynikowej:

# ale najpierw sprawdzamy, jaka jest najwieksza dlugosc liczby
# w calej macierzy, aby ladnie dobrac szerokosc kolumn
my $len = 0;
my $max = $len;
for(my $m=0;$m<$N;$m++){
 for(my $n=0;$n<$M;$n++){
  $len = length($C[$m][$n]);
  if($max < $len){ $max = $len }
 }
}
## sposob bardziej perlowy moze byc np. taki (sprawdz, to dziala)
#for(map{map{ $_ } @{$_} } @C){
# $max = ( ($len = length $_) > $max) ? $len : $max;
#}

# majac dlugosc najdluzszego elementu macierzy C, ustalamy format
# wypisywanych liczb:
$max++;
my $format = "\%${max}i";

# (ten sposob pisania wykorzystuje dwie zaglebione petle for
# i moze niektorym z Was wydawac sie prostszy, ale raczej
# nie jest prostszy... :) prostsze jest wykorzystanie MAP)
for(my $m=0;$m<$N;$m++){
 for(my $n=0;$n<$M;$n++){
  printf $format,$C[$m][$n];
 }
 print "\n";
}