Moduł Mail::Pop3Client

Uniwersytet Gdański - Instytut Matematyki - Zakład Informatyki - Strona domowa

Co to jest

Obiektowy moduł umożliwiający rozmowę z serwerem POP3.

Konstruktor

Konstruktor obiektu klasy Mail::POP3Client: new Mail::POP3Client( USER => "", PASSWORD => "", HOST => "pop3", PORT => 110, AUTH_MODE => 'BEST', DEBUG => 0, TIMEOUT => 60, LOCALADDR => 'xxx.xxx.xxx.xxx[:xx]', SOCKET => undef, USESSL => 0, );

  1. USER to nazwa użytkownika
  2. PASSWORD to hasło użytkownika
  3. HOST to nazwa serwera POP lub adres IP (domyślnie = 'pop3')
  4. PORT to port serwera POP (domyślnie = 110)
  5. DEBUG - nie zerowa wartość włącza debugging (domyślnie = 0)
  6. AUTH_MODE - forma autoryzacji, możliwe opcje: 'BEST', 'PASS', 'APOP' 'CRAM-MD5'. (domyślnie = 'BEST')
  7. TIMEOUT - to maksymalny czas oczekiwania na odpowiedź serwera POP3 (domyślnie = 60)

Wybrane metody

Poniżej znajduje się opis wybranych metod:

Head( MESSAGE_NUMBER )
Pobiera nagłówek wiadomości o numerze MESSAGE_NUMBER, jako napis bądź tablice, w zależności od kontekstu.
Body( MESSAGE_NUMBER )
Pobiera ciało wiadomości o numerze MESSAGE_NUMBER, jako napis bądź tablice, w zależności od kontekstu.
BodyToFile( FILE_HANDLE, MESSAGE_NUMBER )
Pobiera ciało wiadomości i przepisuje je do uchwytu pliku.
HeadAndBody( MESSAGE_NUMBER )
Pobiera nagłówek i ciało wiadomości, jako napis bądź tablice, w zależności od kontekstu.
HeadAndBodyToFile( FILE_HANDLE, MESSAGE_NUMBER )
Pobiera nagłówek i ciało wiadomości i przepisuje je do uchwytu pliku.
Delete( MESSAGE_NUMBER )
Wiadomość o numerze MESSAGE_NUMBER zostaje oznaczona jako usunięta. Fizyczne usunięcie następuje podczas zamykania połączenia z serwerem.
Connect()
Rozpoczyna połączenie z serwerem. Jeżeli połączenie się powiedzie zwraca 1, w przeciwnym wypadku zwraca 0.
Close())
Zamyka połączenie z serwerem.

Przykład użycia

Poniższy program zapisuje ciało wybranej wiadomości do pliku. #!/usr/bin/perl use warnings; use strict; use Mail::POP3Client; my $nr_wiadomosci= nr; my $pop = new Mail::POP3Client( USER => "login", PASSWORD => "haslo", HOST => "nazwa" ); if($pop->connect()){ my $fh = new IO::Handle(); open($fh,">cos.txt"); $pop->BodyToFile( $fh, $nr_wiadomosci ); $pop->close(); } else{print "Nie moge sie polaczyc z serwerem\n";}

Dodatkowe informacje

Pozostałe informacje znajdują się w dokumentacji modułu, można je wyświetlić wpisując polecenie perldoc Mail::POP3Client lub wejść na stronę www.

Autor opracowania

A.R.

Uniwersytet Gdański - Instytut Matematyki - Zakład Informatyki - Strona domowa - Perl - Wyklady
[c] Piotr Arłukowicz, materiały z tej strony udostępnione są na licencji GNU.