Moduł List::Util

Uniwersytet Gdański - Instytut Matematyki - Zakład Informatyki - Strona domowa

Co to jest

Moduł ten zawiera funkcje operujące na listach. Ich ilość jest jednak mała, więc przydatność tego modułu jest ograniczona.

Funkcje

Poniżej wymienione są funkcje które zawiera moduł.

first BLOCK LIST
Funkcja ewaluuje BLOCK ustawiając w zmiennej $_ każdy element z listy. First zwraca pierwszy element dla którego wartość w BLOCK wynosi true $foo = first { defined($_) } @list # first defined value in @list $foo = first { $_ > $value } @list # first value in @list which
max LIST
Zwraca największą wartość numeryczną w liście. $foo = max 1..10 # 10 $foo = max 3,9,12 # 12
maxstr LIST
Podobna do max, lecz zwraca największy string z listy używając przy tym operatora gt. $foo = maxstr 'A'..'Z' # 'Z' $foo = maxstr "hello","world" # "world"
min LIST
Zwraca najmniejszą wartość numeryczną w liście. $foo = min 1..10 # 1 $foo = min 3,9,12 # 3
minstr LIST
Podobna do min, lecz zwraca najmniejszy string z listy używając operatora lt. $foo = minstr 'A'..'Z' # 'A' $foo = minstr "hello","world" # "hello"
reduce BLOCK LIST
Redukuje LIST używając BLOCK wielokrotnie. Ustawiając $a i $b za każdym razem. Na początku ustawione są na pierwszy i drugi element listy. Następne wywołanie ustawia $a na rezultat poprzedniego wywołania, a $b na następny element listy.Zwraca rezutat ostatniego wywołania BLOCK. Jeżeli lista jest pusta zwraca undef. Jeżeli lista zawiera jeden element ten element jest zwracany bez wywoływania BLOCK. $foo = reduce { $a < $b ? $a : $b } 1..10 # min $foo = reduce { $a lt $b ? $a : $b } 'aa'..'zz' # minstr $foo = reduce { $a + $b } 1 .. 10 # sum $foo = reduce { $a . $b } @bar # concat
shuffle LIST
Zwraca elementy listy ułożone w losowym porządku. @cards = shuffle 0..51 # 0..51 w losowym porządku
sum LIST
Zwraca sumę wszystkich elementów listy. Jeżeli lista jest pusta zwraca undef. $foo = sum 1..10 # 55 $foo = sum 3,9,12 # 24

Dodatkowe informacje

Pozostałe informacje znajdują się w dokumentacji modułu, można je wyświetlić wpisując polecenie perldoc List::Util lub wejść na stronę http://perldoc.perl.org/List/Util.html.

Kontakt i informacje o autorze opracowania

Autor: K.M.

Uniwersytet Gdański - Instytut Matematyki - Zakład Informatyki - Strona domowa - Perl - Wyklady
[c] Piotr Arłukowicz, materiały z tej strony udostępnione są na licencji GNU.