Moduł IO::File

Uniwersytet Gdański - Instytut Matematyki - Zakład Informatyki - Strona domowa

Co to jest?

Moduł IO::File zwraca objekt metody dla uchwytu pliku

Opis

IO::File dziedziczy po IO::Handle i IO::Seekable. Rozszerza te klasy metodami, które są przeznaczone do uchwytu pliku.

Konstruktor

new (FILENAME [,MODE [,PERMS]])
tworzy IO::File. Jeśli otrzymuje jakieś parametry, są one przekazywane do metody open Jeśli otworzenie się nie powiedzie , objekt jest niszczony. W przeciwnym przypadku jest zwracany do wywoływacza
new _tmpfile
tworzy IO::File otwarty dla czytania i pisania , dla nowo stworzonego pliku tymczasowego. W systemi gdzie to jest możliwe, plik tymczsowy jest anonimowy Jeśli plik tymczasowy nie może zostać utworzony lub otwarty, IO::File ojekt jest niszczony. W przeciwnym przypadku jest zwracany do wywoływacza

Metody

open( FILENAME [,MODE [,PERMS]])
open( FILENAME,IOLAYERS)
open - akceptuje jeden,dwa lub trzy argumenty. Z jednym argumentem, przekazywana jest nazwa pliku dla wbudowanej funkcji open. Z dwoma lub trzema argumentami, pierwszy parametr jest nazwą pliku (może zawierać białe znaki lub znaki specjalne) a drugi parametr jest to tryb otwarcia pliku.

Jeśli IO::File::open otrzymuje Perlowy typ napisu ( "<","+<" itd) lub typ napisu ANSI C fopen() ("w","r+" itd ), wtedy jest używany podstawowy operator Perla open.

Jeśli IO::File::open otrzymuje typ który zawiera znak ":" , argumenty te przekazywane są do trzy-argumentowego operatora open.

Jeśli IO::File::open otrzymuje typ numeryczny, przekazuje ten typ i i opcjonalną wartość dostępu do operatora Perlowego sysopen.

binmode( [LAYER] )

binmode umieszcza binmode w podstawowym objekcie IO, jak jest to pokazane w domunentacji perldoc -f binmode.

binmode akceptuje jeden opcjonalny parametr.

Przyklad użycia

use IO::File; $fh = new IO::File; if ($fh->open("< file")) { print <$fh>; $fh->close; } $fh = new IO::File "> file"; if (defined $fh) { print $fh "bar\n"; $fh->close; } $fh = new IO::File "file", "r"; if (defined $fh) { print <$fh>; undef $fh; # autoamtycznie zamyka plik } $fh = new IO::File "file", O_WRONLY|O_APPEND; if (defined $fh) print $fh "corge\n"; $pos = $fh->getpos; $fh->setpos($pos); undef $fh; # autoamtycznie zamyka plik } autoflush STDOUT 1;

Dokumentacja

  1. Więcej na ten temat: http://perldoc.perl.org/IO/File.html

Kontakt i informacje o autorze opracowania

Autor: P.T.

Uniwersytet Gdański - Instytut Matematyki - Zakład Informatyki - Strona domowa - Perl - Wyklady
[c] Piotr Arłukowicz, materiały z tej strony udostępnione są na licencji GNU.