Stona dla studentów
Informacje i materiały dla studentów

Wstęp do programowania


Zadania na sprawdzian poprawkowy

Wykonane zadania proszę wysłać na mój adres mailowy.
Łącznie można zdobyć 10 punktów. Zaliczam od 6 punktów (2 dające się skompilować programy).
Punktacja (dokładność co 0.5 punkta, przedział lewostronnie otwarty i prawostronnie domknięty):

6 punktów 3
6-9 punktów 3.5
9-10 punktów 4

Wyniki będą na stronie 29.01.2016.

Zadanie 1 (3 punkty)

Napisz program, który oblicza długość przekątnej prostokąta. W tym celu zdefiniuj zmienną strukturalną o nazwie prostokat, która składa się z czterech zmiennych typu int, będących współrzędnymi x i y dwóch skrajnych punktów A i B prostokąta leżących na jego przekątnej (dwóch przeciwległych "rogów" prostokąta). Następnie użytkownik podaje wartości tych współrzędnych dla odpowiedniego punktu a program na ich podstawie oblicza długość przekątnej. Pamiętaj, aby program sprawdzał czy podane punkty tworzą prostokąt.

Zadanie 2 (3 punkty)

Napisz program, który pobiera od użytkownika liczbę i sprawdza, ile liczb z pliku liczby.txt jest większych lub równych liczbie podanej przez użytkownika, a ile z nich jest mniejszych od podanej liczby. Wynik w postaci zdania: "Liczb większych lub równych x jest w pliku n. Liczb mniejszych od x jest w pliku m." zapisuje w pliku wynik.txt, który ma być otwarty w trybie do zapisu.

Zadanie 3 (4 punkty)

Napisz program, który pobiera od użytkownika słowo składające się z parzystej liczby liter (program ma sprawdzać, czy użytkownik podał słowo spełniające ten warunek) i zamienia miejscami dwie sąsiadujące ze sobą litery. Na przykład za słowo komputer zamieni na okpmture. Do zamiany miejsc liter w słowie użyj wyłącznie wskaźników.