Stona dla studentów
Informacje i materiały dla studentów

Wstęp do programowania I rok studiów licencjackich grupa 3

Laboratorium 8

Zadania na sprawdzian

Wykonane zadania proszę wysłać na mój adres mailowy.
Łącznie można zdobyć 20 punktów. Zaliczam od 11 punktów (3 dające się skompilować programy).

Punktacja (dokładność co 0.5 punkta, przedział lewostronnie otwarty i prawostronnie domknięty):

11 punktów 3
11-14 punktów 3.5
14-15 punktów 4
15-19 punktów 4.5
19-20 punktów 5

Wyniki będą na stronie przed 6.12.2016.

Grupa A

Zadanie 1 (3 punkty)

Napisz program, który oblicza czy dana ilość benzyny zmieści się do n kanistrów. Użytkownik podaje: ilość benzyny w litrach (zmienna typu float), pojemność jednego kanistra w litrach (zmienna typu float) oraz liczbę kanistrów (zmienna typu int). Na końcu program ma wyświetlić odpowiedni komunikat.

Zadanie 2 (4 punkty)

Napisz program, który losuje jedną liczbę z zakresu od 1 do 40. Liczba ta będzie wymiarem tablicy typu int. Dalej program ma wypełnić te tablicę losowymi liczbami z zakresu od 0 do 9, wyświetlić je na ekranie i podać ich sumę.

Zadanie 3 (4 punkty)

Napisz program, który pobiera od użytkownika 10 liczb typu int, zapisuje je w tablicy i dalej sprawdza czy każda z podanych liczb jest: podzielna przez 5 oraz czy jest parzysta. Dalej dla każdej z liczb program wypisuje na ekran jeden z możliwych komunikatów: liczba i-ta jest podzielna przez 5 i jest parzysta; liczba i-ta nie jest podzielna przez 5, ale jest parzysta; liczba i-ta jest podzielna przez 5 i nie jest parzysta; liczba i-ta nie jest ani podzielna przez 5 ani nie jest parzysta.

Zadanie 4 (4 punkty)

Napisz program, który pobierze od użytkownika wyraz (maksymalnie dziesięcioliterowy) i wyświetli co drugą literę począwszy od pierwszej litery. Na przykład ze słowa telefon wyświetli ciąg znaków tlfn.

Zadanie 5 (5 punktów)

Napisz program, który stworzy menu z trzema opcjami: oblicz opor, oblicz natezenie i oblicz napiecie. Wybranie danej opcji spowoduje wywołanie odpowiednio funkcji: opor, natezenie, napiecie. W każdej takiej funkcji użytkownik jest pytany o odpowiednie zmienne po czym na ekranie jest wyświetlana informacja o obliczonej wartości. Zmienne mają być typu float o dokładności dwóch miejsc po przecinku. Pamiętaj, aby program sprawdzał czy w mianowniku nie pojawia się zero.

Grupa B

Zadanie 1 (3 punkty)

Napisz program, który oblicza czy dana ilość oleju napędowego zmieści się do n kanistrów. Użytkownik podaje: ilość oleju w galonach (zmienna typu float), pojemność jednego kanistra w galonach (zmienna typu float) oraz liczbę kanistrów (zmienna typu int). Na końcu program ma wyświetlić odpowiedni komunikat.

Zadanie 2 (4 punkty)

Napisz program, który losuje jedną liczbę z zakresu od 1 do 50. Liczba ta będzie wymiarem tablicy typu int. Dalej program ma wypełnić te tablicę losowymi liczbami z zakresu od 0 do 19, wyświetlić je na ekranie i podać ich sumę.

Zadanie 3 (4 punkty)

Napisz program, który pobiera od użytkownika 6 liczb typu int, zapisuje je w tablicy i dalej sprawdza czy każda z podanych liczb jest: podzielna przez 3 oraz czy jest podzielna przez 5. Dalej dla każdej z liczb program wypisuje na ekran jeden z możliwych komunikatów: liczba i-ta jest podzielna przez 3; liczba i-ta podzielna przez 5; liczba i-ta jest podzielna przez 3 i jest podzielna przez 5; liczba i-ta nie jest ani podzielna przez 3 ani przez 5.

Zadanie 4 (4 punkty)

Napisz program, który pobierze od użytkownika wyraz (maksymalnie dziesięcioliterowy) i wyświetli co drugą literę począwszy od drugiej litery. Na przykład ze słowa telefon wyświetli ciąg znaków eeo.

Zadanie 5 (5 punktów)

Napisz program, który stworzy menu z trzema opcjami: oblicz objętość prostopadłoscianu, oblicz objetosc kuli i oblicz objetosc walca. Wybranie danej opcji spowoduje wywołanie odpowiednio funkcji: objProstopadloscianu, objKuli, objWalca. W każdej takiej funkcji użytkownik jest pytany o odpowiednie zmienne po czym na ekranie jest wyświetlana informacja o obliczonej wartości objętości. Zmienne mają być typu float o dokładności dwóch miejsc po przecinku. Pamiętaj, aby program sprawdzał czy podane wartości nie są ujemne.