Stona dla studentów
Informacje i materiały dla studentów

Wstęp do programowania I rok studiów licencjackich grupa 3

Laboratorium 7

Zadanie 1

Napisz program o nazwie wskazniki_poczatek w którym zdeklarujesz zmienną wskaźnikową do typu int i zmienną typu int z przypisaną wartością. Przypisz zmiennej wskaźnikowej adres zmiennej typu int. Wyświetl: wartość zmiennej wskaźnikowej oraz wartość zmiennej typu int w sposób tradycyjny i poprzez operator wyłuskania.

Zadanie 2

Napisz progam wskazniki_tablica, który wypisuje adresy (w kodzie dziesiętnym) przydzielone zdeklarowanej przez Państwa tablicy dziesięcioelementowej przechowującą zmienną typu int.

Zadanie 3

Napisz progam wskazniki_tablica_suma, który oblicza sumę liczb z pięcioelementowej tablicy, której elementy są podawane przez użytkownika. Najważniejsze w tym zadaniu jest to, aby podawanie zmiennych i obliczanie sumy odbywało się przez wskaźniki a nie przez odwołanie się bezpośrednio do elementów tablicy.

Zadanie 4

Napisz program wskazniki_srednia, który oblicza średnią z pięciu podanych przez użytkownika liczb typu int. Wykorzystaj wskaźniki!

Zadanie 5

Napisz program wskazniki_odwrocenie, który odwraca podany przez użytkownika wyraz. Wykorzystaj wskaźniki!