Stona dla studentów
Informacje i materiały dla studentów

Wstęp do programowania I rok studiów licencjackich grupa 3

Laboratorium 5

Zadanie 1

Napisz program, który wyświetli na ekranie napis "Uczę się programować w C". W tym celu napisz funkcję o nazwie powitanie, która nie zwraca żadej wartości i nie pobiera żadej wartości.

Zadanie 2

Napisz program, który przelicza metry na cale, cale na metry, kilometry na mile lądowe oraz mile lądowe na kilometry. W tym celu stwórz cztery funkcje. Niech program pyta na początku użytkownika co na co chce przeliczyć. Przeliczniki znajdź w internecie.

Zadanie 3

Napisz program, który po podaniu dwóch liczb całkowitych obliczy ich sumę, różnice, iloczyn i iloraz. Napisz funkcje wykonujące te działania.

Zadanie 4

Napisz program, który policzy silnię z liczby całkowitej podanej przez użytkownika (niech maksymalne n będzie równe 10). Proszę napisać trzy funkcje: sprawdz, silniaIt i silniaRek. Niech pierwsza funkcja sprawdza, czy podane n jest liczbą całkowitą i czy jest z zakresu od 0 do 10, druga funkcja oblicza silnię z n iteracyjnie, a trzecia funkcja oblicza silnię z n rekurencyjnie. Program ma pytać się użytkownika, czy chce obliczać silnię iteracyjnie czy rekurencyjnie.

Zadanie 5

Napisz program, który policzy n-tą potęgę liczby a. Zmienna n i a są liczbami całkowitymi. Stwórz dwie funkcje powIt i powRek, które obliczą n-tą potęgę liczby a iteracyjnie i rekurencyjnie. Program ma pytać się użytkownika, czy chce obliczać potęgę iteracyjnie czy rekurencyjnie.

Zadanie 6

Napisz program, który sprawdzi, czy trójkąt o danych bokach jest prostokątny. Niech zmienne przechowujące długość będą typu int. Napisz funkcję o nazwie trojkatProst. Wykorzystaj również funkcję powRek z poprzedniego zadania.