W poniższych zadaniach wykorzystuję przykłady z książki

"XML na poważnie" P. Kazienko, K. Gwiazda.

Zad 1

korzystając ze strony variables and parameters utwórz arkusz xslt który

wypisze okres i wartosc z pliku sprawozdanie

pogrubioną czcionką i italikiem odpowiednio, czcionką wielkości 10pt

używając stworzonej w tym celu zmiennej Font.

(nie używaj for-each, chodzi o to aby powołać zmienną,

której wartością będzie 10 pt i wpisać jej nazwę tam gdzie trzeba)

wynik ma być taki:

<html><body>
   <b><font size="10pt"> I </font></b><br>
   <i><font size="10pt"> 20000.00</font></i><br>

   <b><font size="10pt"> 1 </font></b><br>
   <i><font size="10pt"> 8000.00 </font></i><br>

   <b><font size="10pt"> 2000 </font></b><br>
   <i><font size="10pt"> 85500.00 </font></i><br>
  </body></html>

Zad 2

Korzystając z arkusza parametry dla pliku sprawozdanie

napisz analogiczny arkusz który wypisze imiona i nazwiska pierwszych

3 studentów z pliku osoby oraz ich punkty.

Zad 3

korzystając z pliku useattributes zapoznaj się jak

grupuje się atrybuty i napisz analogiczny arkusz dla

pliku osoby wyświetlający nazwisko oraz płeć danej osoby

Następnie zadbaj o to aby tekst miał kolor zielony (style)

tło białe wielkość czcionki 20pt, oraz wyskość i szerokość na 100.

Zad 4

korzystając z pliku number.xsl oraz numberOK.xml

wypisz wartści punktów studentów z pliku osoby.xml z zad 3. w postaci:

1) Punkty:...
2) Punkty:...
...

Zad 5

Korzystając z funkcji copy-of wypisz wszystkie elementy pracownik

z pliku osoby.xml z zad 3.

Zad 6

Sprawdź jak działają klucze na podstawie plików key oraz nowe sprawozdanie

Dla pliku osoby-key utwórz arkusz który dla

każdego studenta wypisze imie i nazwsko oraz imie i nazwisko jego prowadzącego

Projekt

Proszę napisać xml i do tego przetwarzający go arkusz. Każde użycie elementu

języka XSLT (np. takie jak sort, warunek if, czy wybór choice) da 3 punkty.

Jeśli projekt nie będzie taki jak poniżej, dodatkowe 3 punkty. Obowiązkowe jest użycie for-each oraz przedstwaienie wyników w tabeli.

(przykład autorstwa dr J. Skurczyńskiego poniżej)

Utworzyć dokument XML opisujący dziennik lekcyjny, zawierający wykazy obecności

uczniów na lekcjach oraz wykazy ich ocen z różnych przedmiotów (powinno być co

najmniej 10 uczniów, co najmniej 10 dni nauki szkolnej i co najmniej 4 przedmioty).

Utworzyć arkusz XSLT tworzący na podstawie powyższego pliku nowy plik XML opisujący

listę końcowych ocen uczniów obliczonych według następujących reguł:

- jeśli uczeń ma komplet obecności na danym przedmiocie, to końcowa ocena jest

średnią arytmetyczną ocen z danego przedmiotu zaokrągloną do pół stopnia zgodnie

z regułą poprawnego zaokrąglania;

- za jedną nieobecność ocena jest obniżana o pół stopnia;

- za dwie nieobecności ocena jest obniżana o stopień;

- w przypadku trzech lub więcej nieobecności - ocena niedostateczna (2.0) .

Najniższą możliwą oceną jest 2.0, a najwyższą 5.0

Uwaga: można wesprzeć się przykładem tworzenie xmla Pomocy link jest też tutaj: round