Witam na pierwszych zajęciach z XMLa!
Zasady zaliczenia: w ciągu semestru odbędą się 4 sprawdziany oraz do oddania bądzie 5 projektów. Połowa oceny będzie pochodzić ze sprawdzianów połowa z projektów. Aby zaliczyć należy mieć 50 punktów na 100

Zad 0

Zapoznaj się z XML-em ( EXtensible Markup Language)

czytając tutorial od początku do momentu "Viewing XML Files" (dalsze

treści będą przedmiotem dalszych ćwiczeń w tym semestrze )

W3schools

Odpowiedz teraz na następujące pytania:

a) czy XML jest case sensitive ? 
b) czy niepusty element musi mieć tag zamykający ? 
c) jaką strukturę ma poprawny (well-formed) dokument XML ? 
d) czy w XML elementy mogą mieć atrybuty ? 

Zad 1

Utworzyć plik tekstowy o dowolnej nazwie z rozszerzeniem .xml i następującej

zawartości:

 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 <osoba>
   <imie> Jan </imie>
   <nazwisko> Kowalski </nazwisko>
   <wiek> 25 </wiek>
  </osoba>

Sprawdzić poprawność składniową utworzonego dokumentu XML:

a) przy użyciu polecenia xmllint nazwa.xml

Uwaga: w przypadku braku błędów wyświetlane jest drzewo dokumentu, w przypadku znalezienia błędu odpowiedni komunikat. Jeśli chcemy, aby w przypadku pomyślnym nic nie było wyświetlane, używamy polecenia xmllint --noout nazwa.xml .

b) przy użyciu dowolnej przeglądarki Uwaga: plik XML można oglądać w przeglądarce jako plik lokalny (podając

w pasku adresowym odpowiednią ścieżkę dostępu) lub jako plik internetowy

(umieszczając go w katalogu public_html i nadając odpowiednie prawa dostępu,

a następnie wpisując adres: http://sigma.inf.ug.edu.pl/~swój_login/nazwa.xml ).

Zad 2

W pliku z poprzedniego zadania wprowadź conajmniej 4 błędy i zaobserwuj komunikaty o nich wyświetlane przez a) xmllint b) przeglądarkę
(opuszczenie znacznika, zmiana nazwy znacznika zakańczającego, opuszczenie cudzysłowu w atrybucie, powtórzenie nazwy atrybutu w elemencie)

Zad 3

Wypróbować możliwość umieszczania komentarzy w treści pliku XML:

          <!-- treść_komentarza -->

Uwaga: a) treść komentarza nie może zawierać ciągu znaków -- ;

b) komentarz nie może być umieszczony wewnątrz znacznika.

Zad 4

Napisz plik xml który będzie opisywał dane dotyczące przedszkola. Nie zapomnij zacząć go od
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
Powinny pojawić się takie elementy jak
element główny: przedszkole, podelementy głównego: dyrektor z podelementami imię nazwisko, pracownik z podelementami imię nazwisko rodzaj pracownika dziecko, z podelementami imie, nazwisko rok urodzenia, imiona rodziców, adres zamieszkania oraz atrybutem plec
Podpowiedź: Rodzaj pracownika to nauczyciel, nauczyciel specjalista, pracownik administracji lub obsługi a) Wprowadź fikcyjne dane dla dyrektora, dwóch pracowników i 3 dzieci
b) sprawdź czy plik jest poprawnie skonstruowany (well formed) komendą xmllint twoj_plik.xml
Zwróć uwagę że te same dane mogą być zapisane w różny sposób. Np. adres może być wpisany jako tekstowa treść elementu jak również w postaci 3 podelementów: ulica, nr domu, kod

Zad 5

Utwórz własny plik xml opisujący jakieś dane. Postaraj się o głębokość drzewa 3, szerokość conajmniej 3 i conajmniej 6 elementów tego samego typu (z innym zestawem danych które mogą być fikcyjne) UWAGA: sprawdź czy plik jest poprawnie skonstruowany (well formed) komendą xmllint twoj_plik.xml