Zad 0

Zapoznaj się z DTD ( dokument type definition) na stronie W3schools

Zad 1

a) Napisz przykładowy dokument xml ls.xml opisujący wynik działania komendy ls -l w katalogu bieżącym. Następnie napisz jego wewnętrzne (znajdujące się w pliku xml) DTD. Sprawdź zgodność pliku XML z jego DTD wpisując xmllint --valid ls.xml
Wskazówka: root powinien mieć nazwę pliki, jednym z elementów powinien być plik, o atrybucie typ i wartości f gdy chodzi o zwykły plik zaś o wartosci d gdy chodzi o katalog
pozostałe elementy dotyczą m.in. praw dostępu i wielkości pliku b) Jak zmieni się DTD jeśli zażądamy aby atrybut nie miał białych znaków w środku wartości atrybutu (wsk. zobacz typ NMTOKEN, porównaj z NMTOKENS),
a jak, gdy zażądamy aby każdy plik miał atrybut o unikalnej wartości (wsk. zobacz typ ID)?
Artykuł o białych znakach

Zad 2

a) Utwórz DTD dla dokumentu XML plik autorstwa mgr Madejskiego. Pracownicy mają mieć atrybut typu IDREF dzial którego wartość jest równa numerowi działu w którym pracują (skorzystaj z ID oraz IDREF definiując DTD)
Sprawdź jego poprawność z krótkim plikiem xml o treści zgodnej z opisem ćwiczenia.
b) Sprawdź, że jeśli wprowadzisz inną wartość dział dla pracownika niż zgodna z atrybutem numer działu, plik będzie niepoprawny (działanie IDREF)

Zad 3

Utwórz przykładowy dokument XML oraz jego DTD zgodnie z opisem w ćwiczeniu "Zadanie do oddania: Zamówienie na książki, CD DVD"
dr Ł. Pankowskiego
Zadbaj o następujące kwestie:
1) atrybut nr elementu zamowienie powinien być wymagany (#REQUIRED)
2) atrybut kraj elementu kraj powninen być ustawiony 'na sztywno' jako POLSKA (#FIXED)
3) atrybut termin elementu adr_dost nie musi być wymagany (#IMPLIED)
4) liczba elementów artykul powinna być większa lub równa 0