Zad 1

Napisać program który po wpisaniu nazwy elementu wypisze listę jego atrybutów

lub odpowiedni komunikat jeśli elementu nie ma lub element nie posiada atrybutów

Zad 2

Napisać program który przetworzy plik xml usuwając z niego elementy (wraz

z podelementami) podane jako lista parametrów wywołania programu.

Zad 3

Napisać program który stworzy następujący plik xml

Projekt

Napisz plik korzystający z biblioteki Xerces dla DOM (lik w zad 1 z poprzednich zajęć), który przetwarza dowolny ustalony przez Państwa plik XML w jakiś sposób. Działające przetworzenie 10 pkt, każde użycie metody z tego API 1 pkt (max 20 pkt za ten projekt). Uwaga:
W punktację nie są wliczane metody z "czystej" Javy jak String.valueOf itp. Pliki powinny wykonywać inne zadania niż te z zajęć.