Dzisiaj zajmujemy się tą częścią CSS która jest specyficzna

dla XML czyli selektorami kontekstowymi

Proponuję następujące zadania Dr Skurczyńskiego:

Zad 1

Utworzyć dokument XML zawierający dane osobowe kilku grup osób, np.:


  <lista>
    <emeryci>
        <osoba>
           ..........
        </osoba>
        <osoba>
           ..........
        </osoba>
        .............
    </emeryci>
    <pracownicy>
       <osoba>
           ..........
       </osoba>
       <osoba>
           ..........
       </osoba>
       ..............
    </pracownicy>
    <studenci>
       <osoba>
          ...........
       </osoba>
       <osoba>
           ...........
       </osoba>
       ............
    </studenci>
  </lista>

Utworzyć arkusz CSS, który spowoduje, że imiona i nazwiska osób należących do różnych grup będą wyświetlone przy użyciu różnych kolorów czcionki.
Użyć selektorów o postaci: nazwa_grupy>osoba .....

Zad 2

Sprawdź na przykładzie z zadania powyżej jak działa selektor postaci emeryt osoba {color : blue} (tj. nazwy elementów po spacji)
Zobacz czym różni się ten selektor od selektora z zadania powyżej tutaj: selektory

Zad 3

Utworzyć dokument XML zawierający dane kilku osób, przy czym każdy element <osoba> powinien mieć atrybut plec o wartości "m" lub "k".

<osoba plec="k">

Utworzyć arkusz CSS, który dane mężczyzn wyświetli na niebieskim tle, a dane kobiet - na czerwonym tle. Użyć selektorów: osoba[plec="m"] i osoba[plec="k"]

Zad 4

Utworzyć dokument XML zawierający listę kilku elementów, których zawartościami są teksty o długościach przekraczających 100 znaków. Utworzyć formatujący go arkusz CSS, który ustawia dość dużą czcionkę dla całego dokumentu, a następnie przy jego użyciu wypróbować działanie selektorów o postaci element:first-letter oraz element:first-line . Zmieniając rozmiar czcionki i / lub wielkość okna przeglądarki przekonać się, że dla selektora element:first-line długość wyróżnionej pierwszej linii jest zmienna i zależy od w/w parametrów.

Zad 5

Utworzyć dokument XML zawierający wymieszaną listę elementów typu <pierwszy> i <drugi>. Utworzyć arkusz CSS, który spowoduje, że element typu <drugi> będzie wyświetlony w kolorze czerwonym, jeśli jest bezpośrednio poprzedzony przez element typu <pierwszy>, zaś w kolorze zielonym, jeśli nie jest. Użyć selektora o postaci pierwszy + drugi .

Zad 6

Dla dowolnego z użytych wcześniej dokumentów XML utworzyć arkusz CSS, który spowoduje, że kolor elementu, nad którym przesuwa się kursor myszy, zmienia się na inny. Użyć selektora o postaci element:hover .

Zad 7

Wzbogacić arkusz CSS dla zad. 1 o funkcję automatycznej numeracji osób na liście - oddzielnie dla każdej z grup (tj. zaczynając w każdej grupie od 1). Użyć właściwości o postaci:

    nazwa_grupy { counter-reset: numer; ..................; }
          
    osoba { counter-increment: numer; ..................; }

    osoba:before { content: counter(numer)"."; }   /* żeby każdą osobę poprzedzić numerem i kropką */

Uwaga: pseudoklasy :before i :after służą do tego, żeby w widoku sformatowanego dokumentu XML umieszczać automatycznie dodatkowe znaki nie występujące w samym dokumencie (odpowiednio przed i po danym elemencie).

Zad 8 - Projekt

Dla pliku xml o sporej objętości utwórz arkusz CSS formatujący go w czytelny sposób.
Ocenie podlegają selektory oraz właściwości elementów CSS, im większy plik CSS tym więcej punktów. Plik XML powinien mieć co najmniej 5 elementów tego samego typu. Głębokość drzewa XML powinna być conajmniej 4 Uwaga: treść XML powinna być przekonywująca np. imię i nazwisko powinny być rozróżnialne, a nie postaci Aaaa Bbbb

Kryteria oceny projektu:

kolory, ramki, marginesy, czcionka, numeracja, obrazek po 1pt każdy selektor kontekstowy (+, spacja, średnik itp.) po 1pt szerokość - max 5 pkt

głębokość - max 4 pkt

dodatkowe (wszystkie inne: np. hover,obramowanie okrągłe, podkreślenie, kursywa, padding) po 1 pkt