Funkcje - część II

Aby skorzystać z matematycznej biblioteki piszemy na początku programu
#include <math.h>
a kompilujemy z opcją -lm :
gcc -o wynik program.c -lm

Zad 1 złożenie funkcji

Napisz funkcję o nazwie fun typie double oraz argumencie typu double o nazwie x, wykonującej mnożenie x*x. Następnie napisz funkcję fun2 o 2 argumentach: y typu double oraz k typu int, która zwraca wartość (typu double) wywołania k-krotnego fun od siebie samej. Napisz program który wczytuje k z klawiatury Przykład:

Podaj liczbę złożeń funkcji: 3 
Podaj x: 2
3-krotne złożenie funkcji fun dla x = 2
daje liczbę 256

Zad 2

Zadanie z treścią. Napisz funkcję, która dla danego boku trójkąta (zmienna bok) oraz kąta naprzeciwległego (zmienna alfa) zwróci długość promienia R okręgu opisanego na nim. Skorzystaj z Twierdzenia sinusów Tutaj użycie funkcji sinus: math. h Kąt wpisujemy w radianach, korzystając ze wzoru x * M_PI/180 gdzie M_PI to stała opisująca wartość liczby pi.

Podaj bok: 6
Podaj kąt: 30.0
Promień okręgu opisanego wynosi: 6.00000Zad 3

Wykonaj zadanie nr 1 Pana dr Sokołowskiego: Laboratoria 9 Zad 1

Zad 4

Wykonaj zadanie nr 2 Pana dr Sokołowskiego: Laboratoria 9 Zad 2

Zad 5

Wykonj zadanie nr 3 Pana dr Sokołowskiego: Laboratoria 9 Zad 3
W zadaniu 3 proszę najpierw wypełnić odpowiednią macierz jednym wykresem, a potem drugim (tym za pomocą znaku 'o'), dopiero potem wypisać macierz która je zawiera na ekranie.