Instrukcja warunkowa if, programy z jendą pętlą while

Zad 1. Obliczanie delty równania kwadratowego

Napisz program który wczyta 3 liczby rzeczywiste a, b, i c. (typu float). Do tego wkorzystaj funkcję scanf, jak poniżej:

scanf("%f%f%f",&a,&b,&c);

Następnie sprawdzi czy istnieją pieriwastki równania kwadratowego a x*x + b x + c
i jeśli tak (jeśli wróżnik Delta jest nieujemny) wypisze " pierwiastki istnieją" oraz "pierwiastki nie istnieją" w przeciwnym wypadku. Wskazówka1: użyj instrukcji warunkowej:
if ( warunek_logiczny) { instrukcja 1} else {instrukcja 2}
Przykładowe użycie instrukcji if wygląda tak:

main (){
float a,b;

printf("podaj dwie liczby rzeczywiste\n");
scanf("%f%f",&a,&b);

if ( a > b) { 
   printf("a większe od b\n")
} else {
   printf("b większe lub równe a\n");
}
   
}

Zad 1.5 Koleje zadanie na instrukcję warunkową

Napisz program, który wymaga od użytkownika wpisania liczby od 1 do 3 cyfrowej, i następnie pisze ile liczba ma cyfr w zapisie dziesiętnym. Spróbuj napisać ten program za pomocą instrukcji warunkowej if, wiedząc, że warunek logiczny AND ("i" czyli koniunkcja logiczna) piszemy za pomocą podwójnego znaku ampersant && : Na przykład:

if ((liczba >=10) && ( liczba <100)) { ... }

Zad 2 Obliczanie sumy i średniej z kolejnych liczb naturalnych

Napisz program który wysumuje n kolejnych liczb naturalnych i obliczy ich wartość średnią (tj. sumę tych liczb podzieloną przez ich liczbę czyli n). Liczba n ma być wczytana z klawiatury za pomocą funkcji scanf. Przykład działania programu jest taki:

Podaj ilość liczb
7
Suma: (1+...+7)= 28
Średnia: (1+...+7)/7 = 4.000000

Zad 3 (proste zadanie wstępne do zadań dr Sokołowskiego)

Napisz program, który dla wczytanej liczby całkowitej n wypisuje jej ostatnią cyfrę w zapisie dziesiętnym. Użyj do tego operacji

n%10

Następnie wypisz liczbę która jest liczbą n skórconą o ostatnią cyfrę. Przykładowe działanie programu jest takie:

Podaj liczbę n:
623
Jej ostatnia cyfra to: 3
Liczba n bez ostatniej cyfry, to: 62

Zad 4 Program z 1 pętlą while - wypisywanie cyfr ósemkowych

(patrz zad 3 Laboratoria 2 dr S. Sokołowskiego)

Wczytaj liczbę dziesiętną, następnie wypisz jej cyfry w systemie 8-kowym w odwrotnym porządku.
Wskazówka : powtórz zadanie 3 w pętli while, dopóki liczba n jest > 0, tylko wykonaj branie ostatniej cyfry modulo 8, czyli n%8
Przykładowy wynik działania programu to:

Podaj liczbę całkowitą
1875
Cyfry w systemie 8-kowym liczby 1875 wypisane od końca
to 3 2 5 3 

Zad 5 Program z 1 pętlą while - zamiana systemu ósemkowego na dziesiętny

(patrz zad 4 Laboratoria 2 dr S. Sokołowskiego)

Napisz program który wczyta liczbę cyfr k danej liczby ósemkowej n, a następnie jej k cyfr 8-kowych (liczb od 0 do 7). W trakcie wczytywania ma on tworzyć liczbę dziesiętną na którą te cyfry się składają. Mówiąc inaczej zamienić n na system 10ętny
Dla przykładu gdy będą wpisane cyfry po kolei: 1, 2, 3, ma nastąpić obliczenie ((1 * 8 + 2) * 8) + 3

Podaj ile będzie cyfr w systemie 8-kowym:
3
Podaj te cyfry:
1 
2
3
Liczba w systemie dziesiętnym to 83