Andrzej M. BorzyszkowskiAndrzej M.
	Borzyszkowski
Podstawy kryptografii
Wykłady będą odbywać się w powiększonym wymiarze czasowym 12:15-13:15 w mniejszej liczbie wykładów.

Wykład 1 (9.X 2017)

Główne pojęcia i założenia kryptografii, kryptografia symetryczna i asymetryczna, klasyczne szyfry: szyfr Cezara.

Wykład 2 (16.X 2017)

Klasyczne szyfry: szyfr Vigenere'a, Enigma.

Wykład 3 (23.X 2017)

Szyfr doskonale bezpieczny, obliczeniowo bezpieczny, xor jako zasada szyfrowania, ciąg losowy i pseudolosowy, szyfr strumieniowy.

Wykład 4 (30.X 2017)

Atak z wybranym tekstem jawnym.

Tryby szyfrów blokowych.

Wykład 5 (6.XI 2017)

Szyfry blokowe -- DES, AES.

Wykład 6 (20.XI 2017)

Integralność danych: MAC i funkcje skrótu, CBC jako MAC, własności funkcji skrótu, atak urodzinowy, metoda Merkle-Damgarda, SHA-1.
Kryptografia symetryczna a funkcje skrótu. "Szyfruj, potem uwierzytelniaj".

Wykład 7 (27.XI 2017)

Klucze, ich dystrybucja, Kerberos, atak denial-of-service, bilety.

Kryptografia klucza prywatnego a kryptografia klucza publicznego. Idea kryptografii asymetrycznej, atak ze środka, uwierzytelnianie i podpis, szyfr hybrydowy.

Wykład 8 (11.XII 2017)

Teoria liczb, problemy trudne. Problem rozkładu na czynniki, testy pierwszości, problem RSA. Grupy cykliczne i generatory, problem logarytmu dyskretnego i problem Diffie'go-Hellmana.

Implementacja kryptografii klucza publicznego: RSA, definicja, ataki, szyfr ElGamala, atak z wybranym kryptogramem.

Schematy podpisu cyfrowego w kryptografii symetrycznej i asymetrycznej, RSA i jego słabości, podpis jednorazowy, schemat ElGamala i DSS, użycie skrótu w podpisie.

Wykład 9 (18.XII 2017)

Infrastruktura klucza publicznego, modele zaufania, X.509, PGP.

Wykład 10 (15.I 2018)

Protokoły kryptograficzne, atak ze środka (man-in-the-middle), atak przez powtórzenie, liczby jednorazowe, znaczniki czasu, atak denial-of-service, bilety, Kerberos, SSL, TLS.

Wykład 11 (22.I 2018)

Zaliczenie wykładu.

Klucze. Uwierzytelnianie.

Do góry