Regulamin Pracowni Komputerowej
2010-11-12 00:00:00

  1. Pracownia czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00.
  2. Przeznaczeniem pracowni są zajęcia dydaktyczne. Mają one bezwzględne pierwszeństwo przed wszelkimi innymi zajęciami.
  3. Korzystający z pracowni mają obowiązek zostawiać w szatni swoje płaszcze i kurtki.
  4. Zabrania się jedzenia i picia w pracowni.
  5. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek zmian w konfiguracji i ustawieniu sprzętu. Zmiany takie może wykonywać wyłącznie obsługa Pracowni.
  6. Wszelkie uwagi dotyczące działania sieci należy przekazywać obsłudze Pracowni Komputerowej (np. wypełniając formularz na stronie http://inf.ug.edu.pl/awaria) lub osobiście w pokoju 28.
  7. Klucze do pracowni komputerowych znajdują się w pokoju 28 i wydawane są tylko i wyłącznie pracownikom i studentom Wydziału MFI Uniwersytetu Gdańskiego. Pobranie klucza musi być potwierdzone własnoręcznym podpisem. Studenci mogą pobierać klucz pod zastaw ważnej legitymacji studenckiej. Osoba pobierająca klucz bierze na siebie odpowiedzialność za zachowanie porządku w pracowni. Przekazanie klucza bez odnotowania na liście, nie zwalnia z odpowiedzialności osoby, która jest tam wpisana.
  8. Po zamknięciu pracowni, klucz należy odnieść do pokoju 28. Nie wolno zabierać go ze sobą!
  9. W miarę wolnych miejsc przy komputerach, mogą z nich korzystać studenci innych wydziałów lub uczelni, pod warunkiem zwolnienia stanowiska na żądanie pracownika lub studenta MFI UG.
  10. Osoby korzystające z sieci komputerowej obowiązuje Regulamin uczelnianej sieci komputerowej Uniwersytetu Gdańskiego

Osoby nie przestrzegające powyższych zasad, będą miały blokowane konta lub zostaną usunięte z pracowni.

Kierownik Pracowni Komputerowej