Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy
2017-03-27 22:54:00
Dziekan
Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki
Uniwersytetu Gdańskiego
Ogłasza Konkurs
na stanowisko starszego wykładowcy
W Instytucie Informatyki

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365), z późniejszymi zmianami oraz paragraf 82 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego.

Kandydaci winni:

  • posiadać znaczący dorobek dydaktyczny w prowadzeniu zajęć w zakresie informatyki potwierdzony certyfikatami technologicznymi,
  • być przygotowanym do prowadzenia zajęć z przedmiotów informatycznych w języku polskim i angielskim.

Kandydaci winni złożyć:

  • podanie do Jego Magnificencji Rektora UG,
  • życiorys naukowy, listę publikacji lub innych osiągnięć naukowych,
  • kwestionariusz osobowy,
  • odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora,
  • opinię o pracy zawodowej lub opinię samodzielnego pracownika naukowego,
  • opis doświadczeń dydaktycznych,
  • oświadczenie informujące, że w przypadku zatrudnienia Uniwersytet Gdański będzie pierwszym miejscem pracy.

Zgłoszenia do konkursu należy składać w sekretariacie Instytutu Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 57, 80-308 Gdańsk-Oliwa, telefon (058) 523-21-58 e-mail: sekretariat@inf.ug.edu.pl w terminie do 5 maja 2017 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 maja 2017 roku.

Objęcie stanowiska nastąpi 1 października 2017 r. Uczelnia nie zapewnia mieszkania.