KONKURS na stanowisko asystenta w Instytucie Informatyki
2018-06-08 09:41:00
D Z I E K A N
WYDZIAŁU MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI
UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
 
 
 
                              OGŁASZA KONKURS
                              na stanowisko asystenta
                              w Instytucie Informatyki
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365), z późniejszymi zmianami.
 
Kandydaci winni:
- posiadać dorobek naukowy w zakresie informatyki lub przynajmniej wykazywać zainteresowanie pracą naukową w tym zakresie,
- być przygotowanym do prowadzenia zajęć z przedmiotów  informatycznych w języku polskim i angielskim,
- posiadanie otwartego przewodu doktorskiego będzie dodatkowym atutem.
 
Kandydaci winni złożyć:
— podanie do Jego Magnificencji Rektora UG,
— życiorys naukowy, listę publikacji lub innych osiągnięć naukowych,
— kwestionariusz osobowy,
— odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich,
— opinię samodzielnego pracownika naukowego, 
— opis doświadczeń dydaktycznych i zawodowych, zdobytych także poza uczelnią,
— oświadczenie informujące, że w przypadku zatrudnienia Uniwersytet Gdański  
     będzie pierwszym miejscem pracy.
 
Zgłoszenia do konkursu należy składać w sekretariacie Instytutu Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 57, 80-308 Gdańsk-Oliwa, telefon (058) 523-21-58 e-mail:   sekretariat@inf.ug.edu.pl    w terminie do 9 lipca  2018 r.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do  20 lipca 2018 roku.
Objęcie stanowiska nastąpi  1 października  2018 r.
Uczelnia nie zapewnia mieszkania
 
 
Gdańsk, dnia   07.06.2018 r.