KONKURS na 2 stanowiska asystenta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Informatyki
2019-07-12 12:11:00
Gdańsk,  12-07-2019 r.
 
 D Z I E K A N
WYDZIAŁU MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI
UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

 
zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.)
za zgodą Rektora UG ogłasza
 
KONKURS  NA 2 STANOWISKA ASYSTENTA
 (pracownik badawczo-dydaktyczny)
w Instytucie Informatyki UG
       w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony od 1-10-2019 r. do 30-09-2021 r.
 
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3  ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz Statucie UG i odpowiadają kryteriom wskazanym
w konkursie.
 
 
Kandydaci powinni złożyć:
 
 1. podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora UG;
 2. życiorys naukowy (zawierający: wykaz publikacji naukowych, staży w ośrodkach krajowych i zagranicznych, otrzymanych nagród i stypendiów, wystąpień na konferencjach (wraz z formą prezentacji), informacje o uczestnictwie w projektach badawczych finansowanych z różnych źródeł z określeniem roli w tych projektach, opis doświadczeń dydaktycznych i popularyzatorskich, opis działalności organizacyjnej, inne istotne informacje);
 3. kwestionariusz osobowy – formularz można pobrać ze strony:
             https://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/dzial_kadr;
 1. odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich w dyscyplinie Informatyka lub z pokrewnej.
 2. opis w (języku angielskim) planowanych badań naukowych, w tym plany wystąpień
  o finansowanie projektów badawczych ze źródeł zewnętrznych.
 3. deklarację o gotowości do przygotowania i prowadzenia zajęć w języku angielskim w ramach pensum dydaktycznego;
 4. list rekomendacyjny z kraju lub zagranicy w formie elektronicznej (skan podpisanego dokumentu) bezpośrednio od osoby rekomendującej na adres dziekanmfi@ug.edu.pl;
 5. oświadczenia:
 1. o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.),
 2. o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Uniwersytet Gdański danych osobowych kandydata zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych
  do realizacji postępowania konkursowego na ww. stanowisko zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. iż w przypadku zatrudnienia na Uniwersytecie Gdańskim po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym, Uniwersytet Gdański będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy;
wzór oświadczeń stanowi załącznik do ogłoszenia
 
Przy ocenie kandydata będą brane pod uwagę dotychczasowe osiągnięcia naukowe, doświadczenie dydaktyczne oraz plany badawcze kandydata, w tym plany pozyskiwania środków na badania ze źródeł wewnętrznych.
 
Wymagania szczegółowe:
 
 Kandydat powinien posługiwać się biegle językiem polskim, a także językiem angielskim w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć.

 
Kandydat może być zaproszony na ewentualną rozmowę kwalifikacyjną z komisją. Rozmowa będzie dotyczyć przygotowania do prowadzenia zajęć dydaktycznych, planów badawczych i planów pozyskiwania środków zewnętrznych na badania naukowe. Rozmowa może odbyć się w formie telekonferencji.
 
Zgłoszenia do konkursu należy składać w Sekretariacie Instytutu Informatyki (pokój 127), Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 57, 80-308 Gdańsk w terminie do 30 sierpnia 2019 r.
Brak złożenia kompletu dokumentów w tym terminie będzie podstawą do odrzucenia kandydatury zainteresowanego bez wezwania do uzupełnienia braków.
 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia  13 września 2019 r. Rozstrzygnięcie konkursu jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie.
 
 
 
Uniwersytet Gdański – Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki zastrzega sobie prawo
do zamknięcia konkursu bez wyboru kandydata. Kandydaci, których oferty nie zostały zaakceptowane przez Komisję Konkursową, nie będą informowani o wynikach postępowania. Nadesłanych pocztą ofert Uczelnia nie odsyła.
 
Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UG procedury zatrudniania
na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania. Decyzja o zatrudnieniu zostanie podjęta w trybie określonym w art. 117 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.)
 
 
                                                                                                          DZIEKAN
                                                                                          prof. dr hab. PIOTR BOJARSKI
Sekretariat Instytutu Informatyki

Dokumenty powiązane z artykułem