KONKURS na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Informatyki
2019-03-22 09:09:00
 D Z I E K A N
WYDZIAŁU MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI
UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO


OGŁASZA KONKURS
na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Informatyki
 
Na podstawie §91 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego, Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego za zgodą Rektora UG ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Informatyki w wymiarze pełnego etatu.
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668) oraz w Statucie Uniwersytetu Gdańskiego, a ponadto:
- posiadają stopień doktora informatyki lub z pokrewnej dziedziny,
- posiadają dorobek naukowy w zakresie informatyki lub matematycznych podstaw informatyki,
- są przygotowane do prowadzenia zajęć z przedmiotów  informatycznych w języku polskim i angielskim.
 
Kandydaci winni złożyć:
— podanie do Jego Magnificencji Rektora UG,
— życiorys i kwestionariusz osobowy – formularz można pobrać ze strony:
http://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/dzial_zarzadzania_kadrami
— listę publikacji lub innych osiągnięć naukowych,
— odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora oraz inne dokumenty potwierdzające wymagane umiejętności i kwalifikacje zawodowe, w tym opinię samodzielnego pracownika naukowego,
— opis doświadczeń dydaktycznych i zawodowych, zdobytych także poza uczelnią,
— zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,
— oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
— oświadczenie, iż w przypadku zatrudnienia na Uniwersytecie Gdańskim po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym, Uniwersytet Gdański będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy (wzór trzech ostatnich dokumentów zawarty jest w załączniku do ogłoszenia).
 
Zgłoszenia do konkursu należy składać w sekretariacie Instytutu Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 57, 80-308 Gdańsk-Oliwa, telefon (058) 523-21-58 e-mail:   sekretariat@inf.ug.edu.pl    w terminie do 30 sierpnia 2019 r.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do  13 września 2019 roku. Objęcie stanowiska nastąpi  1 października  2019 r. Uczelnia nie zapewnia mieszkania. Wydział zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyboru kandydata. Kandydaci, których oferty nie zostały zaakceptowane przez Komisję Konkursową, nie będą informowani o wynikach postępowania. Nadesłanych pocztą ofert Uczelnia nie odsyła.
 
Gdańsk, dnia   30.05.2019 r.
 
Sekretariat Instytutu Informatyki

Dokumenty powiązane z artykułem

  • oswiadczenie_i_zgoda